Meny

Ny länstransportplan 2018-2029

Nyhetsbild: En attraktiv bytespunkt där buss och pendeltåg möts i Gnesta.

Regionförbundet Sörmland har i egenskap av planupprättare uppdraget att arbeta fram förslag till transportslagsövergripande länsplan för den regionala transportinfrastrukturen i Sörmland, den så kallade Länstransportplanen (LTP).

Framtagande ny länstransportplan 2018-2029

Allt tyder nu på att Regeringen kommer att besluta om en ny infrastrukturproposition kring årsskiftet 2016/2017. I samband med detta förväntas regeringen ge planupprättarna uppdraget att ta fram nya LTP för perioden 2018-2029. Därför har arbetet med en ny länstransportplan påbörjats. 

 

Förutsättningar och utgångspunkter för arbetet

Direktiv och ekonomiska ramar för länsplanen kommer först i slutet på 2016. Därför ligger fokus fram till december 2016 på samlad analys, länstransportplanens inriktning och övergripande prioriteringar. Det innebär samtidigt att en dialogprocess med länets aktörer startar redan 2016. Arbetet tar sin utgångspunkt i regionala visioner, mål, planer och dokument som är beslutade. Förutom Regeringens direktiv och de nationella transportpolitiska målen kommer följande utgångspunkter huvudsakligen ligga till grund för de prioriteringar som kommer att göras i LTP:

 

Process framtagande av ny länstransportplan

Projektet att ta fram en ny länstransportplan pågår under perioden 2016-2017 

Våren 2016 var fokus samplanering med olika intressenter, uppföljning av nuvarande planperiod, nuläge och förutsättningar och kunskap och analysarbete. Underlaget kopplades till olika lokala, regionala och storregionala mål. Utifrån analys och mål har sedan en dialog förts kring utveckling och framtid med koppling till Sörmlandsstrategin 2020.

Under hösten 2016 pågick ett strategiarbete där vi arbetade med trender/omvärld och scenarioanalys. Olika strategiska områden och strategier har arbetats fram. Dessa har fungerat som underlag för politiska vägledningsdiskussioner om transportsystemets utveckling i Sörmland.

Efter den politiska vägledningen har tre olika planalternativ tagits fram: tätortsnära utveckling, utvecklad kollektivtrafik och regionala vägstråk. De speglar tre tydliga tyngdpunkter/inriktningar som politiken lyft fram i vägledningsdiskussionerna.

Under januari-februari 2017 kommer planalternativen att hållbarhetsbedömas mot olika mål genom både geografiska analyser och kvalitativa bedömningar. Utifrån resultaten ska sedan politiken välja inriktning och arbeta med åtgärdsplaneringen för att till sist prioritera vilka satsningar som ska göras i kommande planperiod.  

Under våren kommer en kontinuerlig dialog att föras med politiken om prioriteringar mot den ekonomiska ramen, den strategiska inriktningen, övergripande prioriteringar och mål. Själva länsplanedokumentet skrivs och färdigställs under våren och i juni ska en remissversion av länsplanen vara färdig för utskick. I december 2017 ska en beslutsversion finnas färdig och därefter skickas planen för godkännande till Regeringen. Under våren 2018 fastställer slutligen Regionstyrelsen nya LTP 2018-2029.

Se under avsnittet Dokumentation för genomförda aktiviteter.

Aktuell information och aktiviteter våren 2017

  • Infrastruktur- och bostadsberedningen 10 januari
  • Sörmlands infrastruktur och kollektivtrafikdag 7 april

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-01-03

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Fredrik Högberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Fredrik Högberg

Strateg

Infrastrukturfrågor och hållbara transporter.

Skicka e-post
Telefon: 073-596 72 57

Dokumentation

Här hittar du all dokumentation av framtagandet av nya länstransportplanen 2018-2029.

Här hittar du all dokumentation av framtagandet av nya länstransportplanen 2018-2029.

Nyheter länstransportplan

Hållbara transporter trendar

15 Dec Hållbara transporter trendar

Läs mer