Meny

Sörmlandsstrategin

Aktuellt

Bild till nyhet: Tillbakablickar - Regionförbundet Sörmland 2003-2018

08 Jan Tillbakablickar

Allt började 2003 och slutade den 1 januari i år med bildandet av Region Sörmland. I boken "Tillbakablickar - Regionförbundet Sörmland 2003-2018" kan du läsa om regionförbundets historia från start till regionbildning.

Regionbildningen

Idag blir vi Region Sörmland

01 Jan Idag blir vi Region Sörmland

Läs mer

Publikationer

Här hittar du våra senaste publikationer.

 • Regionförbundet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra
en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Målet är att bidra till
en mer hållbar utveckling i Sörmland genom att ta vara på den potential
som ett aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor ger.
  Regionförbundet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra en regional handlings...
 • I strategin "Smart specialisering i Sörmland" definieras ett antal styrkeområden som har stor potential att utvecklas och vara fortsatt betydelsefulla även i framtiden.
  I strategin "Smart specialisering i Sörmland" definieras ett antal styrkeområden som har stor pot...
 • Den här rapporten är en uppföljning till de tidigare som getts ut om Ostlänken med riktat fokus mot de tillväxteffekter som
förväntas uppstå till följd av en ökad ekonomisk aktivitet under byggtiden 2017–2028. Den redogör för hur även andra branscher än byggsektorn påverkas.
  Den här rapporten är en uppföljning till de tidigare som getts ut om Ostlänken med riktat fokus m...
 • Hur ser det ut på hållplatser och stationer runt om i länet? Vilka åtgärder skulle göra dem till trevligare, säkrare och mer lättillgängliga platser att vistas på - och vad skulle det kosta att ordna? Den här rapporten som tagits fram av Trivector på uppdrag av Regionförbundet Sörmland ger vägledning i frågorna.
  Hur ser det ut på hållplatser och stationer runt om i länet? Vilka åtgärder skulle göra dem till...
 • Sörmlands läge mitt i Sveriges främsta tillväxtregion, den expansiva Stockholmsregionen, går att dra ännu mer nytta av. Med en vision som tar avstamp i nutid men som också pekar framåt, visas länets betydelse och möjligheter och vad som kan förbättras.
  Sörmlands läge mitt i Sveriges främsta tillväxtregion, den expansiva Stockholmsregionen, går att...
 • Vilka kopplingar till folkhälsa finns i de mål och strategier som länets regionala utvecklingsprogram, Sörmlandsstrategin 2020, bygger på? I den här rapporten som är framtagen av regionstyrelsens beredning för jämlik hälsa påvisas en rad relevanta kopplingar.
  Vilka kopplingar till folkhälsa finns i de mål och strategier som länets regionala utvecklingspro...
 • Kortversionen som belyser hur Sörmlandsstrategin kan kopplas till folkhälsoarbete.
  Kortversionen som belyser hur Sörmlandsstrategin kan kopplas till folkhälsoarbete.
 • Orter som har nära till högre utbildningar får bättre tillgång till kvalificerad arbetskraft än andra. Framför allt beror det på att många av de utbildningar som har hög efterfrågan på arbetsmarknaden rekryterar bästa bland dem som redan bor på orten.
  Orter som har nära till högre utbildningar får bättre tillgång till kvalificerad arbetskraft än a...
 • Det här magasinet är slutrapporten från projektet "Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg". I det kan du läsa om strategier som bidrar till att fler väljer att utbilda sig och arbeta inom sektorn. Vilka karriärvägar finns, vilken ny teknik förändrar arbetet, vilka är de nya målgrupperna att anställa och hur kan synen på yrkena ändras?
  Det här magasinet är slutrapporten från projektet "Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg"....
 • Rapporten ”Östra Mellansverige 2025 Utbildnings- och arbetskraftsprognos ” innehåller prognoser och beskrivningar av ett 40-tal olika utbildningar. Den beskriver även befolkningsutvecklingen i länet och den strukturomvandling som pågår på arbetsmarknaden.
  Rapporten ”Östra Mellansverige 2025 Utbildnings- och arbetskraftsprognos ” innehåller prognoser o...
 • Byggandet av infrastruktur längs Ostlänken kommer att ställa krav på tillgång till vissa yrkeskompetenser. I den här rapporten som är framtagen av Sweco på uppdrag av Regionförbundet Sörmland, Region Östergötland och Östsvenska Handelskammaren redovisas vilka kompetenser det handlar om.
  Byggandet av infrastruktur längs Ostlänken kommer att ställa krav på tillgång till vissa yrkesko...
 • Sörmland är ovanligt beroende av arbetspendling till omkringliggande län, men möjligheten till bekväm pendling inom länet är svag. I den här rapporten, som tagits fram i samarbete med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, visualiseras kollektivtrafikens utbud och restider.
  Sörmland är ovanligt beroende av arbetspendling till omkringliggande län, men möjligheten till be...
 • Hur ser entreprenadmarknaden ut idag, hur kommer Ostlänkens upphandlingar att göras och vilka erfarenheter från andra liknande projekt finns? Den här rapporten bygger på samtal med personer med lång erfarenhet inom branschen som gör bedömningar av hur framtiden kan se ut.
  Hur ser entreprenadmarknaden ut idag, hur kommer Ostlänkens upphandlingar att göras och vilka erf...
 • Hur ska vi arbeta för att utveckla Stockholm Skavsta flygplats till en nationell flygplats och internationell nod i det europeiska transportsystemet? Och hur får näringslivet i närområdet störst nytta av utvecklingen?
  Hur ska vi arbeta för att utveckla Stockholm Skavsta flygplats till en nationell flygplats och in...
 • Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023. Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination nära Stockholm. Strategin reviderades 2014.
  Sörmlands strategi för en hållbar besöksnäring 2013-2023. Det välkomnande Sörmland - en attraktiv...
 • Läs slututvärderingen av projektet Fler innovationer helt enkelt- en del av innovationsmotorn. Rapport 2014.
  Läs slututvärderingen av projektet Fler innovationer helt enkelt- en del av innovationsmotorn. Ra...
 • Sörmlands regionala utvecklingsprogram, Sörmlandsstrategin 2020, finns här att läsa i kortversion.
  Sörmlands regionala utvecklingsprogram, Sörmlandsstrategin 2020, finns här att läsa i kortversion.
 • Vilka effekter kan byggandet av Ostlänken få för Sörmland och dess kommuner? Rapporten är framtagen av Vectura på uppdrag av Regionförbundet Sörmland.
  Vilka effekter kan byggandet av Ostlänken få för Sörmland och dess kommuner? Rapporten är framtag...
 • Näckrosleden, en 70 mil lång cykelturistled som går igenom alla Sörmlands kommuner, har inventerats utifrån Trafikverkets kvalitetskriterier för cykelturistleder.
  Näckrosleden, en 70 mil lång cykelturistled som går igenom alla Sörmlands kommuner, har inventera...
 • Kompetensmagasinet är en lite annorlunda slutrapport av kompetensberedningens arbete eftersom den är presenterad i en rad artiklar i magasinsform.
  Kompetensmagasinet är en lite annorlunda slutrapport av kompetensberedningens arbete eftersom den...
 • Destinationsutveckling Sörmland - vägen mot en fördubblad besöksnäring 2023 är en informationsfolder som berättar om hur Sörmland ska fokusera på en internationell besöksnäring. Foldern är framtagen i samarbete med Sörmlands turismutveckling AB.
  Destinationsutveckling Sörmland - vägen mot en fördubblad besöksnäring 2023 är en informationsfol...
 • Här kan du läsa den fullständiga versionen av Sörmlands regionala cykelstrategi från 2012.
  Här kan du läsa den fullständiga versionen av Sörmlands regionala cykelstrategi från 2012.
 • Här kan du läsa Sörmlands regionala cykelstrategi från 2012 utan fördjupade analyser.
  Här kan du läsa Sörmlands regionala cykelstrategi från 2012 utan fördjupade analyser.
 • Rapporten Tillgänglighet och Tobins Q lyfter tre trafikscenarier och deras betydelse för fastighetspriser och tillgänglighet. Publicerad 2013.
  Rapporten Tillgänglighet och Tobins Q lyfter tre trafikscenarier och deras betydelse för fastighe...
 • Sörmlandsstrategin 2020 är länets regionala utvecklingsprogram och är indelad i fyra målområden.
  Sörmlandsstrategin 2020 är länets regionala utvecklingsprogram och är indelad i fyra målområden.
 • Berättelser om sörmlänningar som gjort det. Förverkligat sin idé till en innovation, alltså. Här möter du bland annat Eddie som tagit fram en smart lösning som säkrar glidet på brädan, och sportiga Eva som får kvinnor att känna sig som män - i vissa sammanhang!
  Berättelser om sörmlänningar som gjort det. Förverkligat sin idé till en innovation, alltså. Här...