Meny

Så här tycker Sörmland om transportpolitiken

Bild på fraktfartyg
Ett alternativ för att avlasta den i dag hårt ansträngda järnvägen är att transportera gods till och från Stockholmsregionen på båt via Oxelösunds hamn, som har bra kopplingar till landinfrastrukturen.

Sysselsättningen i Sörmland kommer med all sannolikhet att öka, framför allt tack vare arbetsmarknaden i Stockholms län. Men för att klara ökningen krävs goda möjligheter att pendla. Det menar Regionförbundet Sörmland i sitt yttrande till Näringsdepartementet över Trafikverkets inriktningsunderlag för den nya infrastrukturplanen gällande 2018-2029.

- En hållbar samhällsutveckling förutsätter att infrastrukturplaneringen blir en del av samhällsplaneringen, säger Christoffer Wendel, strateg på Regionförbundet Sörmland.

Järnvägarna är ryggraden i kollektivtrafiksystemet och det råder mycket stora behov av att förstärka kapaciteten och rusta upp järnvägarna genom länet mot Stockholm och från länsgränsen in till Stockholms central. Resenärernas förtroende för järnvägen börjar avta, därför behövs snabba åtgärder.

Det som gäller planeringen av Ostlänken har i första hand utgått från att skapa förutsättningar för en regional tågtrafik i hela regionen och inte vara en del i ett framtida höghastighetsnät. Utbyggnaden av Ostlänken är en helt nödvändig kapacitetsförstärkning för utvecklingen av det som är Sveriges viktigaste tillväxtregion, understryker Regionförbundet Sörmland. Det behövs också omgående insatser på Västra Stambanan och på sikt dubbelspår på hela Svealandsbanan genom länet.

Trafikverket har lagt stort fokus på järnvägen på bekostnad av befintlig och ny väginfrastruktur, menar regionförbundet och pekar på att Sörmland också har flera vägar som måste prioriteras, främst riksväg 55, men även andra regionalt viktiga vägar som binder samman länet både horisontellt och vertikalt.

Ett alternativ för att avlasta den i dag hårt ansträngda järnvägen är att transportera gods till och från Stockholmsregionen på båt via Oxelösunds hamn, som har bra kopplingar till landinfrastrukturen. Och Stockholm Skavsta flygplats utgör en bra grund för vidareutveckling av flyginfrastrukturen, bland annat genom samordning med Arlanda. Stockholm Skavsta Flygplats, södra porten till Stockholmsregionen

Men även åtgärder som gör att pendlingen på kortare avstånd kan öka, som mellan våra kommuner, behöver göras. Att växla mellan olika privata färdmedel och kollektivtrafiksystemet, som till exempel att parkera bilen eller cykeln för att fortsätta resan med tåg eller buss, ska vara enkelt. På samma sätt ska satsningar på gång- och cykelåtgärder i länet, främst i små och medelstora kommuner, göra vardagsanvändningen enklare och även kopplingarna mot kollektivtrafiksystemet.

En minskad påverkan på klimatet från transportsektorn är ett uttalat mål i inriktningsplaneringen. Regional produktion av råvaror och system för framställning av förnyelsebara drivmedel gynnar regionen eftersom de bedöms ha starka positiva effekter på utvecklingen av gröna näringar och bidrar till att skapa nya arbetstillfällen.

Även om det ekonomiska utrymmet är begränsat vill Regionförbundet Sörmland se en utökning för kommande planeringsperiod. Regionala åtgärder är både snabbare och effektivare än många åtgärder i den nationella planen, visar tidigare erfarenheter. En väg är att pröva förändrade och nya metoder, tekniker och modeller för investeringar och underhåll av väg- och järnvägsinfrastruktur samt nya samarbeten mellan Trafikverket och andra myndigheter som har påverkan på infrastrukturen.

Läs även det gemensamma remissvaret från Mälardalsrådets samarbetsgrupp, ”En Bättre Sits”, där sju län ingår.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...