Meny

Tryggt och enkelt att åka kollektivt

Bild på tågresenärer på perrongen vid Katrineholms station. Foto: Therese Swärd

En öppen perrong en blåsig höstdag är ingen önskedröm. Nog vore en varm plats där du kan sitta, med bra information om nästa avgång och kanske till och med ett trevligt café, betydligt mer lockande. Men hur ser det egentligen ut på länets stationsmiljöer, stombusslinjehållplatser och pendlarparkeringar? Det har Regionförbundet Sörmland och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet tagit reda på.

Under hösten och våren har länets bytespunkter kartlagts och inventerats genom projektet ”Attraktiva bytespunkter” och den 8 april anordnas en workshop i Flen där resultaten presenteras.

- Projektet kan ses som en fortsättning på arbetet som gjorts de senaste åren med att utveckla kollektivtrafiken i Sörmland, och det är en naturlig del i vårt långsiktiga arbete med att öka kollektivtrafikandelarna i våra starka pendlingsstråk, säger Fredrik Högberg, strateg på Regionförbundet Sörmland.

En bytespunkt är alltså en plats i trafiknätet där byten mellan olika transportslag sker. Den vanligaste bytespunkten är busshållplatsen där resenären byter från gång eller cykel till buss. Varje resa med kollektivtrafiken är i praktiken en kedja med minst tre färdsätt och två bytespunkter. Det blir många delar som ska fungera bra ihop och det innebär att planeringen av kollektivtrafiken i grunden är mer komplicerad än planeringen för resor med exempelvis bara cykel eller bil.

- Bytesresor är viktiga för att öka andelen hållbara transporter och minska bilåkandet. Samtidigt är bytena en svag länk som vi behöver stärka, menar Fredrik Högberg. 

Kartläggningen har tittat på hur väl bytespunkterna tillgodoser resenärernas behov.  Enkla, trygga byten är viktigt, så frågan är om det finns moderna väderskydd och tillgång till relevant information?  Går det att parkera sin bil eller cykel i närheten?

Möjligheterna till förbättringar är goda och kan göras på många olika sätt. Det kan handla om att förkorta avstånden mellan tåg- och bussangöringar eller att göra hållplatser upplysta och väderskyddade. Det kan också handla om att satsa på cyklar och prioritera andra trafikslag än bil i stadsplaneringen med koppling till bytespunkterna.

De senaste åren har mycket gjorts för utvecklingen av kollektivtrafiken i Sörmland och för att förbättra kopplingen mellan kollektivtrafik och infrastrukturplanering. Genom länstransportplanen har till exempel nya biljettsystem, realtidssystem och nya planerade resecentrum medfinansierats. En regional och kommunal översyn och effektivisering av busstrafiken har gjorts, och nya överenskommelser har träffats för regionaltågstrafik efter 2017 och nya tåg.
Den kartläggning och inventering som gjorts är ett viktigt underlag och inspel till framtagandet av en ny länstransportplan och vilka satsningar på kollektivtrafiken som kan göras. Det presenteras för första gången den 8 april i Flen på workshopen Attraktiva bytespunkter i Sörmland. Välkommen att delta!

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2016-09-06

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...