Meny

Hållbara transporter trendar

Bild på cyklister i Sörmlandstrafiken. Foto: Jonas Sundberg

Fredrik Högberg är regionförbundets strateg med ansvaret för att upprätta en ny länstransportplan för Sörmland på sitt bord, och just nu pågår arbetet med att ta fram en plan för åren 2018-2029 för fullt.

Du började arbeta med förberedelserna inför nya planen redan i början på året, i god tid innan de formella direktiven och ramarna kommer från regeringen. Hur kommer det sig?
- Jag vill att det ska finnas utrymme för en mer genomarbetad process den här gången som öppnar upp för dialog med fler intressenter än tidigare. Det ska också finnas en tydligare röd tråd från mål och strategier till valet av infrastrukturinvesteringar, och då behöver jag vara ute i god tid.


Så vad har hänt så här långt?
- Under våren arbetade både politiker och tjänstemän från kommuner, landsting och kollektivtrafikmyndigheten med mål för transportsystemet. Vi konkretiserade Sörmlandsstrategins mål och kopplade dem med nationella och storregionala mål. Efter semestern har vi sedan jobbat med att ringa in vettiga strategier utifrån dem. Att uppdatera kunskapsunderlag om länets transporter och infrastruktur har också varit en viktig del.


Hur har strategiarbetet gått till?
- Vi har haft workshoppar om trender, omvärld och strategiarbete med politikerna i länet. Vi gjorde också scenarioanalyser där vi iscensatte fyra olika tänkbara framtider för Sörmland. Det är ett bra sätt att förstå effekterna av osäkra trender, som till exempel hur det blir med elbilar, automatiserade fordon eller tillgången på olja. Det hjälper oss att undvika dåliga beslut och förstå vilka strategier som är värda att lägga krut på.

Vad kom ni fram till?
- Oavsett om tillväxten är stark eller svag, om teknikutvecklingen går snabbt eller inte, är det hållbara transporter som är den starka trenden framöver, och ur ett sörmländskt perspektiv är pendlarfrågor förstås viktiga. I de politiska diskussioner som förts har vi tittat på hur satsningar som gjorts förut fallit ut och börjat ringa in inriktningen för den kommande planen.

Och vilka politiska prioriteringar lutar det åt?
- Jag bedömer att ambitionen för infrastruktursatsningar för kollektivtrafiken ökar och att satsningar på till exempel gång- och cykelvägar i tätorterna ligger många varmt om hjärtat. Om vi ser till regionala vägstråk håller politiken fast vid att 55:an är ett av de viktigaste stråken att fortsätta utveckla innan andra stråk kan prioriteras.


Vad händer härnäst?
- Nu har vi underlag till tre övergripande planalternativ med olika inriktningar. Det är ett nytt arbetssätt vi har. De ska presenteras för politiken i början av december. Sedan ska de bedömas utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Förhoppningen är att vi får en bra överblick över till exempel kopplingen mellan infrastruktur och bostadsbyggande och vad olika inriktningar får för betydelse för folkhälsan. Jag ser det som ett verktyg för bättre målstyrning, och jag tror att det blir värdefullt när politiken ska prioritera och fylla transportplanen med konkreta åtgärder.


När ska planen vara helt klar?
- Förslaget till länstransportplan kommer att gå ut på remiss i slutet av juni nästa år, och den ska beslutas i början av 2018.

 

Läs mer om arbetet med länstransportplanen.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-12-16

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...