Meny

Besöksnäringen skapar nya jobb och tillväxt

Bild på Julita gård, Vingåker.
Under 2013-2016 har såväl omsättningen som sysselsättningen ökat inom besöksnäringen, delvis tack vare satsningen på "Sörmland som Sveriges slottsdestination". Här Julita i Vingåker. Foto: Magnus Nilsson

Besöksnäringen i Sörmland fortsätter att skapa nya arbetstillfällen som bidrar till ökad tillväxt och sysselsättning. Det framgår av utvärderingen av det regionala turismuppdraget som nyligen avslutats.

Syftet med utvärderingen är att se vilka effekter och resultat som insatserna på det regionala turismuppdraget lett till, med särskilt fokus på destinationsutvecklingen.

Men under perioden 2013-2015 har ökningstakten i Sörmland varit lägre än ökningstakten totalt i Sverige. Det har sin förklaring i att flera anläggningar har använts till andra angelägna områden under den aktuella perioden, precis som på många andra platser i landet.

En annan förklaring är att Stockholm Skavsta flygplats har minskat antalet destinationer under den aktuella tiden. Av rapporten framgår också att kommunernas samarbete har stärkts och att begreppet ”Sörmland som Sveriges slottsdestination” har fått genomslag hos regionens aktörer och att regionens profilering uppmärksammas samtidigt som omvärldens bild av Sörmland som destination har blivit tydligare.

Sörmlandsregionens besöksnäring utvecklas alltså positivt, men inte i tillräcklig takt för att nå det uppsatta målet om en fördubblad omsättning 2023. Den positiva utvecklingen syns också i sysselsättningsstatistiken inom näringen. Fler arbetstillfällen har skapats under 2013- 2015. Men för att regionen ska uppnå målet krävs en väsentligt snabbare årlig ökningstakt.

Flens kommun, som arbetar med besöksnäringen som en del i sin översiktliga planering, är en föregångare och inspirationskälla för det fortsatta arbetet i regionens övriga kommuner. En översiktlig planering även på regional nivå, är något som aktörerna ser ett behov av.

- Regionen bör skapa framtidsscenarier för besöksnäringen utifrån vissa besöksstråk, Skavsta flygplats och investeringar som Ostlänken. Här finns en potential för Sörmlands kommuner, skriver konsulterna i sin utvärdering.

Men utredarna lyfter också ett varnande finger för otåligheten hos företagen som vill att arbetet växlas upp till mer konkreta aktiviteter. Risken finns att engagemanget svalnar.

På frågan om Regionförbundet Sörmland, som är ytterst ansvarig för besöksnäringen i länet, får nytta för pengarna är det otvetydiga svaret att insatta medel bidrar till besöksnäringens positiva utveckling.

Och det tydliga budskapet från intervjuerna, som utvärderingen grundar sig på, är att fortsätta satsningen samt att hålla i och hålla ut.

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-06-09

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...