Meny

Region Sörmlands uppdrag nu ute på remiss

Region Sörmland ska ansvara för områden som är viktiga för alla som bor, lever och verkar i Sörmland. Huvuduppdragen är hälso- och sjukvård respektive hållbar regional utveckling. Så beskrivs Region Sörmlands uppdrag i det förslag som nu har gått ut på remiss till länets samtliga kommuner.

Förslaget fortsätter så här: ”Regionen ska säkerställa att Sörmlands invånare har tillgång till en jämlik hälso- och sjukvård och tandvård av hög kvalitet, en väl fungerande kollektivtrafik, ett rikt kulturutbud och en god miljö.

Regionen har också regeringens uppdrag att driva det regionala tillväxtarbetet och samordna utvecklingsinsatser inom områden som infrastruktur, näringsliv, besöksnäring och kompetensförsörjning. Sörmlandsstrategin är styrande och vägledande för regionens verksamhet.”

Agenda 2030 förväntas få stor betydelse för regionens uppdrag och roll och genomsyrande perspektiv som miljö, jämställdhet och integration ska integreras i regionens verksamhet. En god och effektiv samverkan, inom såväl som utanför länet, är av stor betydelse för hur väl vi lyckas med vårt uppdrag, heter det vidare.

Förslaget innebär att landstinget behåller, vid den planerade regionbildningen vid årsskiftet, samtliga nuvarande uppgifter, utöver det som tillkommer med anledning av sammanslagningen med regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten.

Det innebär bland annat att den nya regionen ska utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling, upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur samt besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

Den regionala utvecklingsstrategin, Sörmlandsstrategin, samlar länets aktörer kring Sörmlands utmaningar och möjligheter utifrån en gemensam målbild för länets aktörer.

Den nya regionen övertar även ansvaret för vissa av länsstyrelsens uppdrag som är kopplade till regional utveckling.

Det viktigaste argumentet för en regionbildning i Sörmland är att stärka och utveckla Sörmland utifrån tydliga politiska mål. Ett politiskt styrt regionalt organ, i stället för flera som det är idag, innebär ett tydligare politiskt ansvar, ett effektivare arbetssätt, bättre möjligheter till samordning samt att medborgarnas kontakter med både politiker och tjänstemän underlättas.

Ett mycket nära samarbete med länets kommuner är en förutsättning för att skapa en framgångsrik region. Kommunernas fortsatta inflytande för de regionala utvecklingsfrågorna i regionen är av stor betydelse för en av de bärande hörnstenarna i den fortsatta processen. Det finns en bred samsyn i länet att kommunernas inflytande och påverkansmöjligheter på regionala frågeställningar därför måste säkras.

Därför föreslås att de regionala utvecklingsfrågorna hanteras av en nämnd, en regional utvecklingsnämnd, där kommunernas inflytande och delaktighet säkerställs via kommunal representation. Nämnden ska bereda och besluta i operativa frågor som berör hållbar regional utveckling samt bereda ärenden för beslut i regionstyrelse och regionfullmäktige.

Till området hållbar regional utveckling hör bland annat näringslivsutveckling, kompetensförsörjning, strukturfonder, arbetsmarknad, infrastruktur, kollektivtrafik, fysisk planering, folkhälsa samt miljö och klimat.

Remisstiden går ut den 2 maj.

Här kan du läsa hela förslaget som nu är ute på remiss.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-02-19