Meny

Nya länstransportplanen klar

Nu är den här - den nya länstransportplanen för åren 2018-2029. Utifrån de prioriterade funktionerna i planen läggs stor vikt vid effektiva åtgärder som stöttar hela resandeperspektivet, hållbart resande, tätortsutveckling, bostadsbyggande och omställningen mot ett mer klimat- och miljöanpassat transportsystem.

  • Utvecklingen av de regionala tvärförbindelserna som stråk får stå tillbaka under planperioden då starka storregionala pendlingsstråk prioriteras med koppling till tillväxt och regionförstoring.
  • En styrning har gjorts mot åtgärdsbehov i kommunerna som kopplar till bostadsbyggande, bytespunkter, kollektivtrafik och cykel.
  • För större stråksatsningar på väg prioriteras fortsättningsvis väg 55 som har både en nationell, storregional och regional funktion och är ett viktigt genomfartsstråk i länet för gods.
  • Utgångspunkten för budgeten innebär en balanserad plan med fokus på behov i kommunernas tätorter.
  • Höjd tas för att stärka och utveckla kollektivtrafiken för tillgänglighet i tätorter, mellan tätorter och landsbygden genom bytespunktsutveckling och hållplatsinvesteringar.
  • Det görs en storsatsning på resecentrum och tillgänglighet till bytespunkter. Satsningarna möter kommande behov utifrån byggande av Ostlänken.
  • Länstransportplanen har en stark koppling till Sörmlandsstrategin och regional utveckling utifrån prioriterade funktioner och strategier.

Läs hela planen här

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-10-18