Meny

Kallelse och handlingar till styrelsen

Regionstyrelsen sammanträdde den 20 juni 2018 på Båsenberga hotell och konferens, Vingåker.

Tid:      kl 9.00 - ca 14.00
Plats:   Båsenberga hotell och konferens, Vingåker

 

Preliminära hålltider för dagen:

  9.00       Sammanträdet startar
                Behandling av ärenden enligt dagordning                
11.30 ca  Lunch
12.30 ca  Sammanträdet återupptas
                Behandling av kvarvarande ärenden enligt dagordning
                Sammanträdet avslutas

 

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas

 2. Val av justerare

 3. Fastställande av dagordning

 4. Information/vägledningsdiskussion

  a) Årlig lägesrapport från STUA
      Ola Lindgren Nilsson, VD, STUA
  b) Tematisk utvärdering av bredbandskoordinatorsfunktionen och fiberutbyggnaden i Sörmland
      Göran Wide, strateg
  c) Regional plattform för digital transformation
      Göran Wide, strateg
  d) Jämställd regional tillväxt
      Camilla Neudorfer, strateg, och Oscar Sundås, strateg
  e) Rapporter från regionstyrelsens beredningar
      Respektive berednings ordförande
  f) Regionfrågan
      Styrgruppen: Viking Jonsson (S), Monica Johansson (S) och Daniel Portnoff (M)
  g)
  Kommentarer till beslutsärendena
      Cristine Dahlbom, regiondirektör
   
 5. Revidering av Sörmlandsstrategin samt godkännande av rapporten ÖMS 2050

 6. Svar till Tillväxtverket om hantering av erbjudande om grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete

 7. Fastställande av länsplan för regional transportinfrastruktur i Södermanlands län 2018-2029

 8. Begäran om medel till lokaliseringsutredning på Västra stambanan

 9. Remisshantering av Indelningskommitténs betänkande Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå (SOU 2018:10)

 10. Anmälningsärenden

 11. Övriga frågor

 12. Avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-07-05

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53