Meny

Kallelse och handlingar till styrelsen

Regionstyrelsen sammanträdde den 12 april 2018 på Stjärnholms stiftsgård, Oxelösund.

Tid:      kl 9.00 - ca 15.00
Plats:   Stjärnholms stiftsgård, Oxelösund

 

Preliminära hålltider för dagen:

  9.00       Sammanträdet startar
                Behandling av ärenden enligt dagordning                
12.00 ca  Lunch
13.00 ca  Sammanträdet återupptas
                Behandling av kvarvarande ärenden
                Sammanträdet avslutas

 

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas

 2. Val av justerare

 3. Fastställande av dagordning

 4. Information/vägledningsdiskussion

  a) Projektredovisning av "jagmed"
      Anna Knutsson, strateg, och Anna Hedeklint, delprojektledare i Sörmland
  b) Nuläge - bredbandsutbyggnad
      Göran Wide, strateg
  c) Regional plattform för digital transformation
      Göran Wide, strateg
  d) Årsredovisning
      Cristine Dahlbom, regiondirektör, och Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör
  e) Återrapportering av villkorsbrevet för år 2017
      Cristine Dahlbom, regiondirektör, och Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör
  f) Nytt uppdrag för regionalt kompetensförsörjningsarbete enligt villkorsbrevet för år 2018
      Anna Knutsson, strateg
  g)
  Rapporter från regionstyrelsens beredningar
      Respektive berednings ordförande
  h) Regionfrågan
      Styrgruppen: Viking Jonsson (S), Monica Johansson (S) och Daniel Portnoff (M)
  i) Skatteväxling inför regionbildning
      Nicholas Prigorowsky, ekonomidirektör, Landstinget Sörmland, m fl
  j) Kommentarer till övriga beslutsärenden
      Cristine Dahlbom, regiondirektör
   
 5. Beslut om skatteväxling, fördelningsmodell, regional kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse om uppgiftsfördelning

 6. Årsredovisning år 2017

 7. Hantering av erbjudande om grundläggande regionalt kompetensförsörjningsarbete

 8. Utnämning av dataskyddsombud

 9. Uppdrag till kontoret om ny verksamhet inom energiförsörjningsområdet

 10. Avsiktsförklaring om fortsatt samverkan utifrån genomförd åtgärdsvalsstudie för stråket Stockholm-Oslo

 11. Valärenden

 12. Anmälningsärenden

 13. Övriga frågor

 14. Avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53