Meny

Kallelse och handlingar till styrelsen

Regionstyrelsen sammanträdde den 4 oktober 2018 på Blommenhof hotell i Nyköping.

Tid:      kl 9.00 - ca 12.00
Plats:   Blommenhof hotell, Nyköping

 

Preliminära hålltider för dagen:

  9.00       Sammanträdet startar
                Behandling av ärenden enligt dagordning                
12.00 ca  Lunch

 

Dagordning

 1. Sammanträdet öppnas

 2. Val av justerare

 3. Fastställande av dagordning

 4. Information/vägledningsdiskussion

  a) Rapport från konferensen "Är Sörmlands elförsörjning hotad?"
      Lina Widlund, strateg
  b) Rapporter från regionstyrelsens beredningar
      Respektive berednings ordförande
  c) Regionfrågan
      Styrgruppen: Viking Jonsson (S), Monica Johansson (S) och Daniel Portnoff (M)
  d)
  Kommentarer till beslutsärendena
      Cristine Dahlbom, regiondirektör
   

 5. Delårsbokslut per den 31 augusti 2018

 6. Verksamhetsplan och budget 2019

 7. Likvidation av Regionförbundet Sörmland, verksamhetsövergång m m

 8. Regionalt ställningstagande om vägar som korsar kommande Ostlänken

 9. Revidering av dokumenthanteringsplan för regionförbundets lednings- och stödprocesser

 10. Utökat uppdrag för kompetensberedningen

 11. Redovisning av Sörmlandsstrategin i länets kommuner

 12. Anmälningsärenden

 13. Övriga frågor

 14. Avslutning

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-10-19

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Ulrika Sörblad

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Ulrika Sörblad

Regionsekreterare

Sekreterare i regionstyrelsen och arbetsutskottet.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 41 53