Meny

Styrdokument

Styrdokumenten anger mål och riktlinjer för Regionförbundet Sörmlands arbete.

Förbundsordning

Förbundsordning för Regionförbundet Sörmland gäller från den 1 juni 2009.

Bestämmelser i kommunallagen gäller om inte annat framgår av förbundsordningen eller arbetsordningen för regionstyrelsen, vilken är en bilaga till förbundsordningen och återfinns sist i dokumentet.

Förbundsordning

 

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicyn är fastställd av regionstyrelsen den 27 februari 2014, och gäller från den 1 mars 2014.

Arbetsmiljöpolicy

 

Attestreglemente

Attestreglementet fastställdes av regionstyrelsen den 4 december 2014, att gälla från den 1 januari 2015, och reviderades av regionstyrelsen den 8 april 2016 och den 6 december 2017.

Syftet med reglementet för kontroll av ekonomiska transaktioner är att säkerställa att allt som bokförs är korrekt avseende prestation, bokföringsunderlag, betalningsvillkor, kontering och beslut.

Attestreglemente

 

Delegationsordning

Regionstyrelsen fastställde delegationsordningen den 4 december 2014, att gälla från den 1 januari 2015, och reviderades av regionstyrelsen den 8 april 2016 och den 6 december 2017.

I delegationsordningen förtecknas de typer av beslut där regionstyrelsen överlåtit beslutanderätten till någon annan, det vill säga gett mandat till till exempel styrelsens ordförande och regiondirektören att fatta beslut för styrelsens räkning. Delegationsbesluten återrapporteras till regionstyrelsen.

Delegationsförteckning

 

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet Sörmlands lednings- och stödprocesser antogs av regionstyrelsen den 8 februari 2018 och reviderades av regionstyrelsen den 4 oktober 2018.

I dokumenthanteringsplanen förtecknas de handlingar, som förekommer och hanteras av organisationen. Där framgår vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras, samt hur handlingarna förvaras och när gallring ska ske. Planens giltighet avser 2018, varefter regionbildning sker. Bestämmelserna i planen får tillämpas retroaktivt på handlingar som inkommit eller upprättats före planens beslutsdatum.

Dokumenthanteringsplan för lednings- och stödprocesser

 

Ersättningsreglemente

Reglementet från den 1 juli 2009 är reviderat att gälla från den 1 juli 2015.

Reglerna innebär i korthet att alla arvodesersättningar för förtroendeuppdrag i Regionförbundet Sörmland ska följa utvecklingen av riksdagsledamöternas arvoden som omräknas och tillämpas från den 1 januari årligen.

Regionförbundet Sörmland utbetalar ersättning för förlorad arbetsinkomst jämte andra ersättningar och arvode för förtroendeuppdrag enligt bestämmelser i dokumentet "Ersättningsregler för Regionförbundet Sörmlands förtroendevalda".

Ersättningsreglemente

 

Finanspolicy

Det övergripande målet för finansverksamheten inom regionförbundet är att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt.

Målsättningen är att regionförbundet ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.

Finanspolicyn antogs av regionfullmäktige den 24 november 2005.

Finanspolicy

 

Kommunikationspolicy

Vi ska synas och det ska synas vad vi står för!
Kommunikationspolicyn är styrande för all kommunikation inom Regionförbundet Sörmland.

De övergripande målen för Regionförbundet Sörmlands kommunikationsarbete är att kommunikationen ska bidra till att verksamhetsmålen uppnås och att varumärket Regionförbundet Sörmland stärks.

Regionförbundet Sörmlands kommunikationspolicy

 

Den grafiska profilen är en mycket viktig del i vårt ansikte utåt. Den styr hur vi väljer att visa upp oss i skiftande sammanhang. En enhetlig grafisk profil förstärker vår identitet. Regionförbundet Sörmlands profilering är något vi gör tillsammans genom klok och konsekvent användning av vår gemensamma grafiska profil.

Regionförbundet Sörmlands grafiska profil

 

Resepolicy

Resepolicy för Regionförbundet Sörmland antogs av regionfullmäktige den 29 november 2007.

Policyn gäller alla resor, inkluderat eventuellt boende, som företas i tjänsten av såväl arbetstagare som förtroendevalda och som finansieras av Regionförbundet Sörmland.
Syftet med policyn är att den dels ska utgöra ett styrinstrument för ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande, dels ge stöd för val av boende vid resa i tjänsten.

Resepolicy

 

Riktlinjer för servering av alkohol

Regionstyrelsen antog nya riktlinjer för servering av alkohol i februari 2014.

Upphandlingspolicy

Policyn fastställdes den 29 november 2007 av regionfullmäktige, att gälla från den 1 januari 2008.

Syftet med policyn är att:

• Säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan.

• Långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.

• Säkerställa att upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. Policyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera när det gäller upphandling.

Upphandlingspolicy

 

Den 22 oktober 2010 fattade regionstyrelsen beslut om en komplettering av upphandlingspolicyn, för att justera beloppsgränserna för direktupphandling i enlighet med de förändringar som skett i LOU, Lagen om offentlig upphandling.

Komplettering av upphandlingspolicyn

Redaktör: Ulrika Sörblad

Uppdaterad: 2018-12-19