Meny

En viktig dag för Sörmland

Tisdagen den 15 december lämnade Vägverket och Banverket in sina omdömen om det förslag till infrastrukturplan som Sörmland har lämnat till regeringen tidigare i år. Genom dessa utlåtanden kan vi också få en första indikation på hur vårt förslag kommer att tas emot av regeringen. Vad trafikverken har att säga har nämligen stor betydelse för det beslut som regeringen fattar senare i vår.

Sörmland är, tack vare regionförstoringen, idag ett län som växer vilket gör att kraven på tillgänglighet och rörlighet ökar både bland företag och invånare. Den snabbt ökande arbetspendlingen både inom länet och till angränsande län ställer stora krav på utbyggnad av infrastrukturen .

Behovet av infrastruktursatsningar överstiger därför de ekonomiska ramar som preliminärt tilldelats oss i Sörmland. Även om detta problem delas med andra län så är situationen i Sörmland särskilt besvärlig. Ett tydligt bevis är det sörmländska vägnätet av idag som har praktiskt taget samma standard som för 30 år sedan och till detta ska läggas att underhållet är eftersatt på flertalet vägar. De sörmländska vägarna är smala, krokiga och inte modernt utformade vilket vi också påpekat för regeringen.

Från Sörmlands sida anser vi att det är nödvändigt att regeringen ger oss 125 procent av den preliminära ekonomiska ramen . Den tilldelade ramen på 100 procent, vilken betyder 917 miljoner kronor på tolv år, är otillräcklig och en tilldelning på 125 procent, d v s 1 169 miljoner kronor är vad som krävs för att vi ska få den tillväxt och utveckling som länet och Sverige behöver.

Syftet med vårt förslag till regional plan för transportinfrastrukturen är att det regionala vägnätet ska ge bättre tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet och fler som reser med kollektivtrafiken. Utöver detta vill vi gärna se en säkrare gång- och cykeltrafik.

Förslaget har arbetats fram av en särskilt politiskt sammansatt beredningsgrupp som i full enighet lagt fram förslaget till regionstyrelsen. Efter remissomgången har vi bland annat lagt till förslag om en förstudie/järnvägsutredning om TGOJ-banan samt uttryckt ett tydligt stöd för ombyggnaden av Flens bangård.

De principer som den politiska beredningsgruppen haft för sitt arbete med planförslaget är att:

  • Fullfölja satsningen på riksväg 55, Katrineholm-Flen-Strängnäs, för ökad tillgänglighet i västra Sörmland
  • Flytta över resenärer från bil till kollektivtrafik
  • Åtgärder som ger länets alla kommuner möjlighet till tillväxt och positiv utveckling, det vill säga positivt utfall för alla kommuner
  • Kommunal medfinansiering vid projekt i tätortsnära lägen
  • Satsning på gång- och cykelåtgärder och turistcykelstråk
  • Satsning på sidoområdesåtgärder och andra säkerhetshöjande insatser för att ha kvar eller höja hastigheten på vägarna
  • Pott för framtida satsningar, exempelvis utredningar såsom TGOJ-banan med mera

Vi ser nu fram emot ett kraftfullt stöd från Vägverket och Banverket för planen och som understryker länets behov av en tilldelning på 125 procent, det vill säga 1 169 miljoner kronor, för de kommande tolv åren.

Marita Bengtsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland

Daniel Portnoff (M), vice ordförande i Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58