Meny

För en hållbar tillväxt i hela Sörmland

Det här vill vi med den framtida infrastrukturen i Sörmland:

Publicerad i Katrineholms-kuriren den 25 mars 2009.

  • Främja en fortsatt positiv utveckling i hela länet.
  • Fullfölja satsningarna på riksväg 55.
  • Öka resurserna i planen genom att ge kommunerna möjlighet att medfinansiera viktiga tätortsnära tillväxtprojekt.
  • Satsa på hållbar utveckling genom att främja kollektivtrafikresenärer samt gång- och cykeltrafikanter.

Det är några av huvudpunkterna i det förslag som iÊdag, onsdagen den 25 mars, ska presenteras för ett 80-tal personer i länet som arbetar med eller är intresserade av infrastrukturfrågor. Det här är också den första verkliga chansen för alla berörda att ge synpunkter på förslaget till åtgärder på det regionala transportinfrastrukturnätet som i juni går ut på remiss. Detta kommer sedan att ligga till grund för de förslag som går in till regeringen i början av november.

För oss som varit med i arbetet är det mycket viktigt att få en bred syn på de åtgärder som föreslås och vi förväntar oss ett verkligt engagemang från de olika kommunerna i länet. Inledningsvis kan vi också konstatera att vi har fått en förhållandevis hygglig ram från regeringen; 917 miljoner kronor till åtgärder inom länets infrastruktur för åren 2010-2021.

Men om våra kommuner är beredda att satsa på så kallad medfinansiering finns det möjligheter att vi kan få ut ännu mer. Men för att det ska bli möjligt krävs att principer och spelregel är helt klara. Vi tror att det i första hand gäller tätortsnära åtgärder. Vi ska självklart också ta vara på det regionala inflytandet som vi fått möjlighet till, det är trots allt vi i länet som vet vad som behövs bäst för att uppnå så dynamiska effekter som möjligt. Därför vill vi också uppmana så många som möjligt att tycka till i den remiss som skickas ut i början av försommaren.

Sörmlands uttalade profil är att infrastruktursatsningarna i första hand ska bidra till hållbar tillväxt i hela länet och se till så att transportmöjligheterna för länets medborgare, transportörer och besökare blir så bra som möjligt. Basen för detta är bland annat länets kollektivtrafikvision som slår fast att alltmer av vårt resande ska ske med kollektiva färdmedel, särskilt det dagliga arbetspendlandet.

Vi vet också att det sker en expansiv och snabb utveckling i flera delar av länet och det är viktigt att inte transportsystemet orsakar hinder i den utvecklingen genom brister och otillräckligheter. En del av vår plan bör också användas till åtgärder som höjer trafiksäkerheten på vägarna samtidigt som tillgängligheten inte får försämras.

Från den politiska beredningsgruppens sida kan vi lova att vi ska göra allt för att regeringen ska ge oss minst de 917 miljonerna genom att utforma en väl genomarbetad och förankrad regional transportplan. Det lägger vi grunden för i Flen idag.

Marita Bengtsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58