Meny

Inför den svenska tillväxtstrategin: - Vi vill vara med!

Glöm inte bort den lokala och regionala nivån när ni ska arbeta fram den nya nationella handlingsplanen för tillväxt och sysselsättning i höst. Det är en förutsättning för att den nya tillväxtstrategin, Europa 2020, ska kunna förverkligas.

Publicerad i Södermanlands Nyheter den 20 september 2010.

Bakom detta EU-möte, som var ett av totalt åtta möten i hela Europa, stod Regionförbundet Sörmland och EU-kommissionen i Sverige. Skälet till att vi på regionförbundet fick frågan om att arrangera ett av dessa få möten var vårt idoga arbete med den gamla Lissabonstrategin och dess indikatorer.

Redan på våren 2007 beslutade vi oss på Regionförbundet Sörmland för att välja ut elva indikatorer där vi behövde förbättra oss. Till dessa hörde bland annat ohälsotalet, antalet sysselsatta och koldioxidutsläppen. Det ska noga poängteras att vi inte valde de indikatorer där vi redan var bra utan där vi såg de största utmaningarna.

Efter detta valde de nio sörmländska kommunerna att föra in dessa indikatorer i sina mål- och styrdokument och våren 2009 utlyste vi dessutom en tävling där samtliga kommuner fick tävla mot varandra när det gällde att öka befolkningstillväxten, öka andelen miljöbilar framför andra bilar och minska restavfallet. Tävlingen fortsätter även i år men nu har vi bytt ut restavfallet mot nystartade företag.

Under våren har de sömländska barnen fått fotografera det som de älskar mest med sin egen kommun och de vinnande bidragen ställdes ut i anslutning till det nyligen avslutade EU-mötet i Nyköping. Under hösten ska barn- och ungdomar i högstadiet och gymnasiet få filma det som de tycker mest om i sina respektive kommuner under temat ”Jag älskar Sörmland!.

Detta var alltså några av skälen till att vi fick vara värd för det möte som förlades till Sverige.

Inför mötet gjorde vi även en SIFO-undersökning där så pass många som 67 procent av svenska folket tycker att EU-samarbetet är bra som det är eller att det ska fördjupas efter den senaste tidens finansiella kris.

Mer än hälften av svenskarna, 58 procent, känner sig dessutom som européer i ganska stor eller mycket stor grad.

Forskning, förbättrad skola och bra statsfinanser är de tre åtgärder som är viktigast för att skapa ekonomisk tillväxt i EU enligt undersökningen.

Det bådar gott för det arbete som väntar i höst med den nya nationella handlingsplanen och där vi alla, på såväl lokal som regional nivå, räknar med att bidra!

Marita Bengtsson (S)
Ordförande i Regionförbundet Sörmland

Daniel Portnoff (M)
Vice ordförande i Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan