Meny

Isolera inte Stockholm

Sätt inga gränser för hur stora eller små de nya regionerna skall vara. Isolera inte Stockholm utan låt Sörmland och övriga angränsande län stärka den internationella konkurrenskraften hos Sveriges tillväxtmotor nummer ett. Men framförallt låt inte 400-åriga gamla gränser hindra människor och företag att röra sig och utvecklas.

I veckan har Ansvarskommittén presenterat sitt förslag. Det mesta handlar om en förstärkning av det politiska inflytandet på regional nivå och det är utmärkt! Vi som företräder kommuner, landsting och regionala samverkansorgan är övertygade om att en hållbar tillväxt skapas bäst om delar av ansvaret flyttas från central nivå ut till regionerna. Då skapas engagemang och då mobiliseras resurser. Ansvarskommittén har också mycket riktigt konstaterat att dagens län inte är framtidens regioner. Länen är för små till yta och befolkning men framförallt täcker de oftast inte in de funktionella geografiska områden som människor och företag idag rör sig inom.

Arbetsmarknadsregionerna har genom så kallad. regionförstoring, snabbt blivit allt större och speglar bättre framtidens funktionella regioner. I ett internationellt perspektiv är de svenska länen alldeles för små för att bära den ekonomi och kompetens som krävs i den globala konkurrensen. Ta Sörmland som exempel där idag cirka 25 000* människor dagligen pendlar till ett annat län för arbete eller studier. Det är 10 procent av Sörmlands befolkning och över 20 procent av den förvärvsarbetande befolkningen i länet. Hela 60 procent av denna pendling sker till Stockholms län. Samtliga nio kommuner i Sörmland har idag ett starkt funktionellt samband med Stockholms län.

Det är just på den här punkten som vi politiskt ansvariga i Sörmland är oroliga för vad Ansvarskommittén förslag kommer att innebär att man inte ritar några kartor men man anger vissa kriterier för hur de nya regionerna skall se ut. Att det behövs större, bärkraftigare, regioner slår Ansvarskommittén fast men man vill inte se att den internationellt konkurrenskraftigaste regionen i Sverige får förutsättningar att stärka sin position. Skälet är att det i ”landet lagom” inte få bli för stora skillnader mellan regionerna. Man vill därför begränsa invånarantalet till två miljoner. Därmed kommer Stockholms län tvingas bli en egen region.

Detta har vi från Sörmland starka invändningar emot. Alla våra kommuner vill vara en del i den expanderande storstadsregionen med Stockholm som nav. De problem som vi idag upplever med den administrativa gränsen mellan våra län måste undanröjas. Det gäller inte minst inom kollektivtrafiken.

Vårt krav är alltså inför den kommande förhandlingsprocessen. - Sätt inga tvingande restriktioner uppifrån för den kommande diskussionen om framtidens regioner. Det är ju trots allt underifrån som vi vill att idéerna till den nya regionindelningen skall komma.

*Källa: ÅF-infraplan AB

Marita Bengtsson (S)

Daniel Portnoff (M)

Hans Ekström (S)

Lotta Finstorp (M)

Ann Landerholm (M)

Göran Dahlström (S)

Jan Carle (M)

Anders Berglöv (S)

Benita Vikström (S)

Henric Sörblad (M)

Viking Jonsson (S)

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58