Meny

Kommunerna måste medverka i infrastrukturplanen

Vilka riks- länsvägar i Sörmland ska vi i första hand satsa på? Vad kan vi göra för att förbättra kollektivtrafiken i länet och hur mycket pengar ska vi satsa på gång- och cykelstråk?

Publicerad i Eskilstuna Kuriren den 23 april 2013

Det är några av de många frågor som vi brottas med just nu. På torsdag, den 25 april, hålls ett seminarium i Eskilstuna där vi ska diskutera de frågor som ligger till grund för den regionala transportinfrastrukturplanen för 2014–2025 som Regionförbundet Sörmlands styrelse så småningom ska fatta beslut om.

Under mitten av juni skickar vi ut en remissversion av planen men redan nu finns tankar och idéer som vi ansvariga politiker vill presentera och få synpunkter på.

Det är ett digert arbete som vi har framför oss de närmaste veckorna när det gäller att fördela och prioritera de ringa medel som vi får från staten.

För att kunna åtgärda så mycket som möjligt krävs också att kommunerna är beredda på att medfinansiera en del av satsningarna och investeringarna.

Regionförbundet har alltså fått regeringens uppdrag att ta fram och redovisa en ny plan senast i december. Planen som vi arbetar med ersätter den som antogs i juni 2010 och den nya sträcker sig fyra år fram i tiden utöver den tidigare. Det innebär också att vi får ytterligare cirka 80 miljoner kronor per år att fördela över de fyra sista åren i planen, det vill säga mellan 2021 och 2025.

Utöver de åtgärder som nämndes i början, omfattar planen även flyg, sjöfart, resecentrum, trafiksäkerhetsåtgärder samt övriga brister och behov av fortsatt utredning.

Vad är det då som vi vill uppnå med denna plan?

En viktig utgångspunkt är den strategiska prioritering som vi enats om, vilken innebär att vi vill:

  • Utveckla Sörmlands starka funktionella stråk som omfattar såväl person- som godstrafik inom länet och över länsgränserna.
  • Fortsätta att bygga ett långsiktigt hållbart transportsystem som utgår från att främja jämställdhet, god miljö och hälsa genom bland annat satsningar på kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Ambitionen är dessutom att planen ska ha ett positivt utfall för kommunerna.
  • Skapa goda förutsättningar för länets fortsatta utveckling, dels genom att tillsammans med länets aktörer ta fram långsiktiga och strategiska underlag, dels genom att avsätta pengar för genomförande av åtgärderna.

Vi vill få in synpunkter från länets intressenter hur den strategiska prioriteringen kan omsättas i konkreta förslag. Det gör vi först genom att anordna seminariet i Eskilstuna och sedan genom den kommande remissen.

I denna dialog vänder vi oss i första hand till våra politikerkollegor i länets kommuner och i landstinget, regionala och kommunala tjänstemän men också till företag, myndigheter och övriga organisationer som är intresserade av framtidens transportinfrastruktur i regionen.

Jimmy Jansson, (S)
Ordförande för den politiska beredningsgruppen

Övriga ledamöter:
Åsa Kullgren (S)
Urban Granström (S)
Jan-Olof Blomster (FP)
Magnus Johansson (MP)
Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Daniel Portnoff (M)
Lars Härnström (M)
Jens Persson (C)

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Jimmy Jansson (S), Eskilstuna kommun

Ledamot i regionstyrelsen, ledamot i arbetsutskottet

Ordförande i regionstyrelsens beredning för infrastruktur- och bostadsfrågor

Skicka e-post
Telefon: 070-086 65 02