Meny

Nu kavlar vi upp ärmarna för ett konkurrenskraftigare Sörmland

Frågan om kompetensförsörjning är en het fråga i hela Sverige och det är inte så konstigt eftersom det är en ödesfråga för hela vårt avlånga land. Alla har vi en gemensam utmaning i att möta arbetsmarknadens behov och göra det möjligt för fler att etablera sig på arbetsmarknaden. Det är en utmaning som är högst angelägen för såväl kommuner som landsting, arbetsgivare, utbildningsanordnare och inte minst – politiker. Till syvende och sist är det ju vi beslutsfattare som fäller avgörandet.

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren den 25 november 2014 

Det är nu snart två år sedan Regionförbundet Sörmland tillsatte en politisk beredning för just kompetensfrågorna, den så kallade kompetensberedningen som består av sju politiska företrädare från hela länet. Målet var att, på regional nivå, bygga upp ökad kunskap, underlätta erfarenhetsutbyte och initiera olika insatser inom beredningens prioriterade frågor.

Till de prioriterade frågorna hörde i första hand det faktum att alltför många elever inte slutför sin grund- eller gymnasieutbildning med godkända betyg och den stora brist på kompetent arbetskraft som råder inom teknik-, naturvetenskap samt vård- och omsorgsområdet. Som grund för det hade vi bland annat fakta som konstaterade att 25 procent av Sörmlands niondeklassare inte klarar målen i alla ämnen och att 20 procent av länets gymnasieelever inte slutför sin utbildning inom fyra år.

Vad har då kompetensberedningen uträttat sedan den tillsattes för knappt två år sedan? Jo, utöver ett par större konferenser och besök hos samtliga kommunala utbildningsnämnder har arbetet resulterat i två konkreta projekt. Det ena heter arbetsmarknadskunskap och går ut på att stötta ungdomar på högstadiet och gymnasiet så att de gör mer medvetna och väl underbyggda studie- och yrkesval.

Det andra projektet ”Attraktiva arbetsgivare i vård och omsorg” handlar dels om att behålla de som redan arbetar inom vården, dels att locka fler till de vård- och omsorgsutbildningar som finns i länet.

Men beredningen har också lagt fram ett antal insatser som skulle kunna råda bot på delar av de utmaningar som finns i länet. Till exempel hur studie- och yrkesvägledningen kan vävas in i den ordinarie undervisningen. Att undersöka möjligheterna för att inrätta en regional kompetenspool för exempelvis specialpedagogik. Att ta fram en gemensam strategi för att motverka avhopp i gymnasieskolan och att starta en intern arbetsförmedling för kommuner och landsting.

Som ett led i kompetensberedningens fortsatta arbete arrangeras också idag en större avslutande konferens, Kompetensforum, i Eskilstuna där 150 personer från hela länet deltar. Syftet med den, och hela kompetensberedningens arbete, är att fler ska förstå hur viktig kompetensfrågan verkligen är och vad vi gemensamt kan göra för att lösa den.

Och även om beredningen nu lägger fram sin slutrapport innebär det inte att arbetet är avslutat. Om vi fortfarande har en stor del gymnasieelever som inte går ut med godkända betyg, väljer utbildningsområden där det finns överskott av personal samtidigt som få väljer inriktningar där det finns stor efterfrågan på arbetskraft, så inser vi att det är nu arbetet börjar.

Catharina Fredriksson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmlands kompetensberedning

Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Fredriksson (S), Oxelösunds kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Fredriksson (S), Oxelösunds kommun

Ledamot i regionstyrelsen, ersättare i arbetsutskottet

Ordförande i regionstyrelsens kompetensberedning

Skicka e-post
Telefon: 070-551 58 88