Meny

Proposition saknas från regeringen

För snart ett år sedan överlämnade en enig parlamentarisk utredning ett förslag om reformering av skatteutjämningssystemet som går ut på likvärdiga förutsättningar kräver en översyn av den kommunala utjämningen.

Publicerad i Katrineholms kuriren den 22 februari 2012

Regeringen tycks inte vara intresserad av att lägga en sådan proposition, inte ens när man vet att den har en överväldigande majoritet i riksdagen. I regeringens propositionsförteckning för våren 2012 finns inget förslag till förändringar av skatteutjämningssystemet med. Det är helt nödvändigt att propositionen kommer snarast om den skall hinna riksdagsbehandlas och träda i kraft 2013 vilket utredningen föreslog.

Regionförbundet Sörmlands medlemmar finner det mycket förvånande att regeringen inte planerar skriva fram en proposition med tanke på dels att samtliga partier i utredningen var överens och dels att utredningens förslag dessutom fick ett brett stöd i remissvaren.

Regionförbundet Sörmlands styrelse konstaterar liksom en bred majoritet av remissinstanserna att de förändringar som föreslås i betänkandet är helt nödvändiga för att få till stånd ett skatteutjämningssystem som är anpassat till dagens förutsättningar och som kan vinna förtroende i hela landet. För Sörmland betyder förändringarna bättre och framförallt rättvisare ekonomiska förutsättningar för både landstinget och flertalet kommuner. För landstinget är höjningen av nivån för inkomstutjämningen viktig men störst betydelse har förslaget avseende kostnadsutjämningen för patienter med olika registrerade diagnoser. För landstinget betyder detta ca 200 miljoner mer i förhållande till nuvarande system.

För kommunerna är omfördelningen av kostnader till följd av andelen inskrivna barn i barnomsorg av störst betydelse. I länet är Vingåker den stora förloraren om man inte reformerar skatteutjämningssystemet på denna punkt.

Regionförbundet Sörmlands styrelse uppmanar därför regeringen att snarast lägga fram en proposition av betänkandet; likvärdiga förutsättningar - översyn av den kommunala utjämningen (SOU2011:39)

Viking Jonsson
Ordförande Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45