Meny

Regeringen fördröjer beslut om skatteutjämning

För snart ett år sedan överlämnade en enig parlamentarisk utredning ett förslag om en reformering av det svenska skatteutjämningssystemet. Förslaget gick ut på att likvärdiga förutsättningar kräver en översyn av den kommunala utjämningen.

Publicerad på Folket.se den 6 mars 2012

Regeringen tycks dock inte vara intresserad av att lägga en sådan proposition, inte ens när den vet med sig att den har en överväldigande majoritet i riksdagen. I regeringens propositionsförteckning för våren 2012 finns inte något förslag till förändringar av skatteutjämningssystemet med.

Det är därför helt nödvändigt att propositionen kommer snart om den ska hinna riksdagsbehandlas och träda i kraft den 1 januari 2013 vilket utredningen föreslog.

Regionförbundet Sörmlands medlemmar finner det högst märkligt att regeringen inte planerar att skriva fram en proposition med tanke på att samtliga partier i utredningen var överens samt att utredningens förslag fick ett brett stöd i remissvaren.

Regionförbundet Sörmlands styrelse konstaterar, liksom en bred majoritet av remissinstanserna, att de förändringar som föreslås i betänkandet är helt nödvändiga för att få till stånd ett skatteutjämningssystem som är anpassat till dagens förutsättningar och som kan vinna förtroende i hela landet.

För Sörmlands del betyder förändringarna bättre och framförallt rättvisare ekonomiska förutsättningar för såväl landstinget som flertalet kommuner.

För landstinget är höjningen av nivån för inkomstutjämningen viktig men störst betydelse har förslaget för kostnadsutjämningen för patienter med olika registrerade diagnoser.

För landstingets del betyder det cirka 200 miljoner mer i förhållande till det nuvarande systemet. För kommunerna är omfördelningen av kostnader, till följd av andelen inskrivna barn i barnomsorgen, av störst betydelse.

I länet är Vingåker den stora förloraren om man inte reformerar skatteutjämningssystemet på denna punkt.

Regionförbundet Sörmlands styrelse uppmanar därför regeringen att snarast lägga fram en proposition av betänkandet ”Likvärdiga förutsättningar – översyn av den kommunala utjämningen (SOU2011:39)”!

Viking Jonsson
Ordförande, Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-14

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45