Meny

Sörmland - en del av EU!

Det pågår mycket framåtriktat arbete i Sörmland. Regionförbundet arbetar aktivt tillsammans med kommunerna för att nå de mål som såväl EU som kommunerna själva satt upp. Det är nämligen inte så stor skillnad.

Publicerad den 1 mars 2011 i Folket

Det vi vill åstadkomma i vårt dagliga politiska arbete står också högt på EU:s agenda. För vem vill inte minska energiförbrukningen? Vem vill inte att våra transporter ska vara mer effektiva och hållbara? Och vem vill inte bidra till att minska klimatpåverkan?

Vi vill ta vårt ansvar. Det gör vi bland annat genom ett stort projekt som pågår just nu. Projektet omsluter 15 miljoner kronor och pengarna ska användas för att Sörmland, tillsammans med 14 andra regioner i Europa, ska arbeta med just nämnda frågor i projektet ”EU 2020 Going Local”.

Regionförbundet i Sörmland är ”lead partner”, det vill säga, har ansvaret för projektet och anställer de personer som ska leda och driva projektet. Men, det finns ett stort men, utan politiker och deras vilja kommer inte mycket att hända.

I projektet ska samtliga regioner lyfta fram sina goda exempel som bidragit till minskad energiförbrukning och som ökat de klimatmässigt hållbara transporterna. Sedan ska varje region lyfta in ett gott exempel från en av de andra regionerna och se till att det tillämpas i den egna regionen.

Eskilstuna har bidragit med två av sina mest framgångsrika projekt på området. Kommunen har sedan länge arbetat aktivt med de aktuella frågorna. Regionerna i Europa är dock olika. I projektet ingår också regionen kring Riga i Lettland. Deras mest framgångsrika projekt är det första huset med treglasfönster och en mindre biogasanläggning i ett jordbruk. Av projektet framgår också att vi är olika och att vi har kommit olika långt. Men det är just samarbetet och det vi gör tillsammans som gör att det finns möjligheter till framgång.

Regionförbundet Sörmland har redan framgångsrikt arbetat genom att knyta ihop EU:s förra tillväxtstrategi med styrningen i våra kommuner. Därmed hänger allt ihop. Den lokala och regionala nivån bidrar till att EU:s arbete blir framgångsrikt. Det arbete vi gjorde då har gjort att vi är långt framme när det gäller vår medverkan av politiker. I projektet finns därmed något unikt. Vi har valt att också lyfta in den politiska nivån.

EU:s Lissabonstrategi blev inte särskilt framgångsrik. En av orsakerna var bristen på politiskt engagemang. Nu är EU i färd med att sjösätta EU 2020, det vill säga fortsättningen på Lissabonstrategin. Den instans som beviljat medel till vårt projekt har särskilt påvisat att projektet är en förebild för kommande projekt och visar ett sätt att arbeta genom att man har en politisk nivå som visar på det politiska ansvaret.

I början av nästa vecka, den 28 februari till 2 mars, kommer vi att hålla ett partnermöte för projektet på Sundbyholm i Eskilstuna. EU:s arbete har för oss blivit ett vardagsarbete som hänger ihop med vår styrning och våra mål i det lokala och regionala politiska arbetet.

Vi bidrar därmed till klimatsmarta lösningar och hållbar tillväxt på såväl lokal som regional som internationell nivå. Sörmland är en del av Europa!

Benita Vikström (S), ordförande för den politiska delen av ”EU 2020 Going Local”

Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58