Meny

"Vi ser en kraftig brist på vårdpersonal i framtiden"

I framtiden kommer det att saknas drygt 4 500 personer med vård- och omsorgsutbildning i Sörmland. Detta förutsatt att den pågående trenden fortsätter.

Publicerad i Södermanlands nyheter den 28 november 2012

Det framgår av en alldeles färsk utbildnings- och arbetsmarknadsprognos som tagits fram av Regionförbundet Sörmland och som presenterades på en stor konferens i början av november. Det är framförallt undersköterskor som det kommer att råda stor brist på de närmaste 20 åren.

En annan utbildning där det uppstår brist i framtiden är industriutbildningen. Förklaringen är att antalet sökande är lågt vilket i förlängningen gör att tillgången minskar. Ytterligare ett framtida bristyrke är förskollärare.

Temat för konferensen var annars Kompetensförsörjningen – hur löser vi matchningen mellan arbetslösa och arbetsgivares behov i praktiken? Det var den stora frågan som diskuterades när ett 100-tal personer samlades för att genomföra Sörmlands första gemensamma kompetensdag.

Som de flesta redan vet är näringslivets tillgång på verkligt kompetent personal en ren överlevnadsfråga för såväl Sverige som Sörmland. Trots att arbetslösheten är hög har många företag och organisationer svårt att hitta rätt kompetens.

I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2012, för Sörmland, framgår att 54 procent av de tillfrågade företagen i länet upplever ganska eller mycket stora svårigheter med att rekrytera rätt personal. Den främsta anledningen är bristen på yrkeserfarenhet och rätt utbildning. Även den offentliga sektorn har stora svårigheter att rekrytera personer inom vissa yrkesgrupper.

Regionförbundet Sörmland har helt nyligen tagit fram en utbildnings- och arbetsmarknadsprognos över situationen i Sörmland ända fram till år 2030. Syftet med rapporten är bland annat att initiera en diskussion om vilka insatser som är möjliga och nödvändiga för att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Förhoppningsvis kommer underlaget även att bidra till att ungdomar får en insikt i hur arbetsmarknaden verkligen är och hur den kommer att utvecklas.

Av rapporten framgår också vilka yrken som kommer att vara klara bristyrken redan i en nära framtid och där får vi också svar inom vilka branscher det kommer att råda överskott.

Prognosen ska sålunda bidra till att visa vilka utmaningar som finns på den sörmländska arbetsmarknaden framöver. En förutsättning för att Sörmlands företag ska kunna expandera och för att nya företag ska vilja etablera sig i länet är möjligheten att rekrytera personal med rätt kompetens ytterst väsentlig.

Här har regionens utbildningsaktörer ett ansvar på samma sätt som arbetsgivarna och dess arbetsgivarorganisation för att marknadsföra sina verksamheter och skapa förutsättningar för att ungdomar ska vilja söka sig till just dessa branscher.

Viking Jonsson (S)
Ordförande Regionförbundet Sörmland

Caroline Helmersson Olsson (S)
Ledamot i utbildningsutskottet i Sveriges riksdag

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-13

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45