Meny

Betydelsefulla satsningar på infrastrukturen i länet

Flertaliga besök av dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter -Svärd, uppvaktning på näringsdepartementet, klartecken för Ostlänken och en ny cykelstrategi för hela länet. Det är bara några av de hållpunkter som vi kan blicka tillbaka på när vi nu summerar Regionförbundet Sörmlands satsningar på infrastrukturen, kollektivtrafiken och den övriga samhällsplaneringen under den senaste mandatperioden.

 

Publicerad i Södermanlands Nyheter den 4 februari 2015

Ett av de absolut viktigaste beskeden för länet kom i samband med budgetpropositionen 2012 då det stod klart att byggandet av Ostlänken, som möjliggör snabbtåg mellan Stockholm och Linköping, skulle påbörjas. Det positiva beskedet välkomnades självklart av regionförbundet och dåvarande landshövdingen Bo Könberg som bara en vecka tidigare hade uppvaktat infrastrukturministern i frågan.

I vårt yttrande om den nya snabbjärnvägen kunde vi också konstatera att den är en av de mest omfattande och strategiskt viktiga satsningarna på infrastrukturen i Sörmland i modern tid.

Under slutet av förra året tog vi också fram en rapport om vilka dynamiska effekter vi kan vänta oss efter att Ostlänken byggts klart och trafiken börjat rulla längs banan. Effekterna visar sig inte bara vara positiva i kommunerna i direkt anslutning till banan utan också för andra kommuner i länet.

Vid ett tidigare tillfälle under mandatperioden hade vi också anledning att uppvakta näringsdepartementet på grund av de oönskade konsekvenser av tågtrafikens avreglering som resulterade i en försämrad tidtabell och färre avgångar trots regionens ökade kostnader för tågtrafiken.

Under den gångna mandatperioden har vi även fått klartecken från regeringen att vi beviljats drygt en miljard kronor till den regionala transportinfrastrukturplan som vi tagit fram och som ska gälla fram till år 2025. Den har tagits fram i en process där samtliga kommuner medverkat och där politiken har fått bestämma prioriteringarna.

När det gäller cyklandet har vi dessutom tagit fram en regional cykelstrategi som ska fungera som ett stöd i regionens och kommunernas arbete med att bygga ut cykelvägnätet och utveckla de regionala turistcykellederna.  Syftet är att vi ska cykla mer för folkhälsan och miljön, trygga och säkra cykelvägar och ett sammanhängande och tydligt cykelvägnät. Dessutom har vi blivit huvudman för Näckrosleden som är en cykelled som går igenom länets samtliga kommuner.

När vi nu går in i en ny utvecklingsfas i länet kan vi konstatera att vi även fått uppdraget att arbeta vidare med bredbandsfrågan så att alla sörmlänningar, även de som bor på landsbygden, får tillgång till ett snabbt nät med hög kapacitet.

Utöver det fortsätter naturligtvis arbetet med Ostlänken som går in i en alltmer intensivare fas med allt vad det innebär samt den fortsatta utbyggnaden av dubbelspåret på Svealandsbanan. Det innebär att vi nu går in i en ny mandatperiod, med delvis helt nya regionpolitiker, som inte vill något hellre än att fortsätta utveckla Sörmland när det gäller den så viktiga infrastrukturen i länet.


Viking Jonsson (S)
ordförande i Regionförbundet Sörmland

 

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58