Meny

Fler bostäder med regionalt och nationellt stöd till kommunerna

Staten och regionerna bör stötta kommunerna i deras uppdrag att planera för nya bostäder. Det föreslår Bostadsplaneringskommittén, som pekar på brister i samordningen med infrastruktur, trafikförsörjning och regional utveckling. Vi uppmanar regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan att genomföra kommitténs förslag – för en effektivare bostadsförsörjning och mer livskraftiga regioner som kan stärka Sverige i en hårdnande global konkurrens. Det skriver företrädare för 15 regioner.

 

Sveriges befolkning ökar, samtidigt som många flyttlass går mot större städer och högskoleorter. Vi behöver fler bostäder där vi ser tillväxt och inflyttning i dag. Vi behöver också en bättre fysisk planering som binder samman befintliga bostadsområden, kommuner och regioner och som bidrar till tillväxt och utveckling i hela landet. Det är vad Bostadsplaneringskommitténs arbete har syftat till.


Tre huvudförslag presenterades i blocköverskridande enighet under sommaren:


1. Ökad samordning mellan kommunernas planering för bostadsförsörjning och regional planering för transportinfrastruktur, tillväxt och kollektivtrafik. Bostadsplaneringskommittén konstaterar att kommunernas planering för bostadsförsörjning i stora stycken lever sitt eget liv, frikopplad från övrig kommunal planering och utan samordning med bostadsmarknadens aktörer och regionernas planering.

Vårt regelverk ställer inga krav på sådan samordning, en brist vi är i princip ensamma om i en internationell jämförelse. Vi delar kommitténs uppfattning; Sverige behöver en mer samordnad samhällsplanering för att kunna möta nya utmaningar och tuffare konkurrens i en global ekonomi.


2. En ny lag om regional fysisk planering med länen som indelningsgrund. Bostadsplaneringskommittén föreslår att regionerna, regionförbunden eller landstingen i varje län ska vara skyldiga att erbjuda kommunerna ett vägledande stöd kring avvägningar mellan olika nationella och regionala intressen.

Kommittén konstaterar att en regional fysisk planering skulle placera frågorna i ett större geografiskt sammanhang än vad enskilda kommuner kan göra, och därmed effektivisera arbetet med bostadsförsörjning och en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.


Detta ska ske utan att urholka det kommunala självstyret. Förslaget ger stort utrymme för kommunerna att anpassa tillämpningen av den regionala fysiska planeringen utifrån specifika behov och förutsättningar; det vet vi att många kommunala företrädare uppskattar. Regioner och kommuner samarbetar i varierande grad kring fysisk planering redan i dag.

Bostadsplaneringskommittén konstaterar att kommuner med praktiska erfarenheter av sådant samarbete överlag är positiva. Ett kompletterande regionalt perspektiv gör kommunernas utmaningar enklare att hantera i en verklighet som har förändrats drastiskt sedan dagens lagstiftning infördes.


Exempel från våra storstadsregioner visar att arbetspendlingen över kommungränserna har ökat med 60 procent de senaste 20 åren, och att varannan sysselsatt numera arbetar i en annan kommun än hemkommunen. Men utmaningarna är inte på något vis unika för storstadsregionerna – drygt hälften av Sveriges kommuner har ett underskott på bostäder och samtliga 290 kommuner skulle gynnas av en mer genomtänkt fysisk planering.


3. En nationell strategi för fysisk planering och bostadsförsörjning. Bostadsplaneringskommittén pekar på att statens agerande har stora brister i samordning, effektivitet och tydlighet. Ett hundratal statliga mål har etablerats över lång tid och ofta utan inbördes samordning. Syftet har varit att skapa en hållbar samhällsplanering, men resultatet är ett ofta snårigt regelverk utan tydliga ansvar och prioriteringar.

 Kommittén föreslår därför att ett nationellt forum för fysisk planering och bostadsförsörjningsfrågor inrättas.

Forumet blir statens verktyg för att koordinera olika mål och öka samordningen mellan involverade aktörer på statlig, regional respektive kommunal nivå. För frågor som har ett tydligt nationellt strategiskt värde och som syftar till en hållbar utveckling för hela landet föreslås en nationell strategi som bör redovisas i en skrivelse till riksdagen.


Vi är övertygade om att Bostadsplaneringskommitténs förslag sammantaget medför en bättre samhällsplanering. Det gäller inte bara nya bostäder utan även utvecklad kollektivtrafik och annan infrastruktur som behövs för en befolkning som väntas växa med en miljon människor till år 2025.


Vi uppmuntrar regeringen att fullfölja Bostadsplaneringskommitténs förslag enligt tidplan. Det är ett viktigt steg i riktning mot en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela Sverige, som gör oss starkare rustade för att möta den globala konkurrensen!

Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Skåne
Andreas Porswald (MP), ordförande i beredning för regional utveckling, Landstinget Västmanland
Birgitta Losman (MP), regionråd Västra Götaland
Dag Hultefors (M), ordförande i tillväxtutskottet, Region Halland
Elisabet Strömqvist (S), ordförande i landstingsstyrelsen, Västernorrland
Erik Bergkvist (S), ordförande i regionstyrelsen, Region Västerbotten
Eva Lindberg (S), ordförande i regionstyrelsen, Region Gävleborg
Gustav Hemming (C), ordförande i tillväxt- och regionplanenämnden, Stockholms läns landsting
Göran Gunnarsson (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland
Håkan Jansson (M), ordförande i regionstyrelsen, Region Jönköpings län
Johan Edstav (MP), ordförande i förbundsstyrelsen, Regionförbundet Uppsala län
Leif Nilsson (S), ordförande i Region Dalarna
Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), ordförande i regionstyrelsen, Region Örebro
Robert Uitto (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen                      
Viking Jonsson (S), ordförande i regionstyrelsen, Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-12-15

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58