Meny

Hur ser utvecklingstendenserna ut i Sörmland?

Hur ser utvecklingen ut när det gäller befolkningen, regionförstoringen och sysselsättningen i Sörmland? Det är några av de frågor som regeringen varje år vill ha svar på från bland annat Regionförbundet Sörmland och som vi därför är skyldiga att svara på. Hur ser då den senaste rapporten till näringsdepartementet ut?

Jo, sedan början av 2000-talet har Sörmland hört till de delar av landet som haft den kraftigaste befolkningstillväxten. Det gäller även det senaste året då endast Stockholms och Hallands län har ökat antalet invånare i snabbare takt än vad vi har gjort här.
Förbättrade kommunikationer och den ökade integreringen med främst Stockholmsregionen har också på ett påtagligt sätt bidragit till den positiva trenden. Sörmlands bostads- och arbetsmarknad blir successivt allt mer integrerad i en väsentligt större, funktionell region.


Skillnaderna i andelen arbetslösa och sysselsättningsutvecklingen mellan olika delar av länet är dock betydande. Tillverkningsindustrin är allt jämnt en stor och betydande näring. Det innebär också att Sörmlands ekonomi i hög grad är exportberoende och att konjunktursvängningar ofta får återverkningar på sysselsättning och ekonomisk tillväxt i en högre omfattning än i många andra delar av landet.


Och trots att antalet sysselsatta inom industrin minskade så sent som 2013 så är det fortfarande en stor och sysselsättningsmässigt betydande näring i regionen. De mest betydande jobbskaparna är dock vård och omsorg och utbildningssektorerna.
När det gäller strukturomvandlingen i det sörmländska näringslivet så har i genomsnitt antalet sysselsatta i Sörmland ökat med 900 personer per år under den senaste tioårsperioden. Trots det har antalet långtidsarbetslösa inte minskat alls under de senaste tre åren fast andelen arbetslösa totalt sett minskat under 2014.


Hur ser då delar av återrapporteringen till regeringen ut?
Jo, den visar bland annat en ökning av resandet i kollektivtrafiken. När det gäller arbetspendling har Sörmland en relativt hög andel tågresenärer bland sina pendlare. Regionförbundet har också tagit initiativ till en regional innovationsstrategi som i första hand koncentrerar sig på innovationer i offentlig sektor och i befintliga företag.


Ett annat omfattande arbete har varit att ta tillvara regionens potential som besöksmål för inhemska och utländska besökare genom att främja utvecklingen av näringslivet inom besöksnäringen. Företag som varit aktiva i projektet har ökat sin försäljning till utländska besökare med upp till 75 procent och på ett par år har närmare 300 nya paket riktade till den internationella marknaden skapats.


Vad är då vårt medskick från Sörmland till regeringen?
Jo, de utvecklingsprocesser som regionförbundet leder sträcker sig över mycket längre tid än villkorsbrevets horisont som bara gäller för ett år i taget. Regionförbundet vill därför ha ett längre tidsperspektiv och en bredare syn på utmaningar och insatser i den regionala utvecklingspolitiken.

Vi har också intresse av att kunskapen om de regionala förutsättningarna ska förbättras på nationell nivå. Därför ser vi nu med spänning fram emot en återkoppling och en fortsatt dialog med näringsdepartementet när det gäller den regionala utvecklingspolitiken!

Viking Jonsson (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland
Jacob Högfeldt (M), vice ordförande för Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58