Meny

Läget i länet med läget - så här ser det ut i Sörmland!

• Högsta arbetslösheten i landet som riskerar att bestå. • Flest invånare som saknar gymnasieutbildning i förhållande till befolkningen. • Ett av de län som har den lägsta andelen invånare med eftergymnasial utbildning. • Lägst bruttoregionalprodukt i landet (2015). • Högsta ohälsotalen i landet.

Ja, trots att vi ibland profilerar oss som länet med ett av de absolut bästa lägena, i förhållande till tillväxtmotorn Stockholm, så är situationen i länet långt ifrån den bästa. Ändå tillhör vi de län som får absolut minst del av de regionala utvecklingsmedlen från staten.

Utöver de redan uppräknade utmaningarna så har Sörmland drabbats ovanligt hårt av den strukturomvandling som länets industri har genomgått sedan 1970-talet. Som en följd av det är vi i stort behov av förnyelse av näringslivet och för det behöver vi insatser för att stötta denna förnyelse av näringslivet.

Sörmland är dessutom det län som har störst problem med missmatchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.

Vi är också ett av de län som tar emot många nyanlända i förhållande till befolkningen och att skapa en effektiv integrationsprocess hör därför till en av länets viktigaste framtids- och utvecklingsfrågor.

Vi vet att Sörmland inte uppfattas som en region i behov av några mer omfattande statliga utvecklingsinsatser trots rådande situation och utveckling. Under de senaste tolv åren har anslaget i stort sett varit oförändrat i nominella tal. Det har inte heller skett några dramatiska förändringar i fördelningen mellan länen.

Från regionförbundets sida anser vi därför att det är hög tid att fördelningen av statens
samtliga insatser som riktar sig till den regionala nivån ses över i samband med landets
nya regionbildningar med målsättningen att anpassa fördelningen bättre till de olika förutsättningar och utmaningar som råder i de olika länen idag.

Detta för att Sörmland ska få rimliga förutsättningar för att arbeta effektivt med de strukturella utmaningar som länet brottas med idag.

Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland

 


Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58