Meny

Nu kraftsamlar vi Sörmland

Utvecklingen i Sörmland påverkas allt mer av våra relationer med och utvecklingen i vår omvärld. Det gäller såväl den globala arenan som det utbyte vi har med våra närmaste grannar.

När förutsättningarna i omvärlden, vilket gäller såväl den lokala som den regionala, nationella och globala nivån – förändras så får det konsekvenser för Sörmland. Vissa förändringar kan komma fort medan andra trender håller i sig över tid, Det hållbara regionala utvecklingsarbetet behöver därför vara flexibelt och anpassningsbart.

Den alldeles nyligen antagna Sörmlandsstrategin, som är länets regionala utvecklingsplan, är utgångspunkt och vägledning för det regionala utvecklingsarbetet. Den har tagits fram tillsammans med länets kommuner, landstinget, kollektivtrafikmyndigheten och länsstyrelsen.

Strategin vänder sig sålunda till dem som ska vara med och genomföra det regionala tillväxtarbetet, alltså kommuner, landstinget, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter.

Den här gången har vi valt att endast presentera den i ett digitalt format vilket ger en interaktiv karaktär med möjlighet till egna statistikurval och panoreringar i olika kartor. Det nya formatet bidrar till ett levande och uppdaterat dokument med aktuell statistik, analyser och uppföljningar.

En utgångspunkt för Sörmlandsstrategin är att den regionala nivån har en viktig roll genom att samordna en oftast starkt sektoriserad politik. Tvärsektoriell samordning - det vill säga att få olika verksamhetsområden att arbeta mot samma övergripande mål - har aldrig varit enkelt och ska kanske inte heller vara det. En bra början är därför att utveckla beskrivningen av hur olika verksamheter kan dra nytta av varandra.

Det är också meningen att de utvecklingsinsatser och investeringar som görs ska stärka Sörmlands konkurrenskraft och leda till förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för regionens invånare. Ambitionen är att kombinera hög tillväxt med en omställning till en grönare ekonomi.
Historisk sett har människor ofta varit tvungna att flytta till de områden där de har kunnat försörja sig och platsen för boende och arbete har i hög grad varit densamma.

I takt med att kommunikationerna förbättrats och där såväl regionförbundet som kollektivtrafikmyndigheten varit mycket drivande så har de områden inom vilka människor bor och arbetar kommit att omfatta allt större geografiska områden.

I stället för att flytta har det varit möjligt för allt fler att pendla. Friheten att välja såväl arbete som boende har med andra ord ökat för allt fler vilket vi konstaterar med stor tillfredställelse. Här har inte minst regionförbundets arbete med att ta fram aktuella infrastrukturplaner för länet haft stor betydelse.

Och redan nu har arbetat påbörjats med att ta fram de handlingsplaner som ska bidra till att vi verkligen kan uppnå en växande arbetsmarknad där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas. Det har vi all anledning att återkomma till senare i höst.

Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-09-24

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58