Meny

Trängselskatt gynnar inte Sörmland

Regionförbundet Sörmland menar att införande av trängselavgifter kommer att påverka hela Stockholm/Mälarregionens möjlighet att växa på ett negativt sätt.

Näringsdepartementet har på uppdrag av regeringen tillkallat en kommitté som har namnet Stockholmsberedningen. Denna beredning har lämnat förslag på hur trängselavgifter skall kunna genomföras. Regionförbundet Sörmland har nu yttrat sig över detta förslag.

- Vi anser att man i utredningen inte tar hänsyn till vad som händer i Sörmland och övriga Mälardalen, säger Marita Bengtsson, ordförande i Regionförbundet Sörmlands styrelse. Till exempel berörs inte behovet av utökad regional kollektivtrafik bl a för de bilister från Mälardalen som väljer att använda kollektiva färdmedel om trängselavgifter införs. Regionförbundet anser att ett införande av trängselavgifter i Stockholm enligt förslaget skulle vara till nackdel och motverka strävandena mot en ökad integration i Stockholm-Mälardalen.

- Om det föreslagna systemet införs uppstår behov av fler infartsparkeringar nära kollektivtrafiksystemet. Kravet på utbyggnad av förbifart Stockholm förstärks också. Dessutom erfordras utökad kollektivtrafik vilket inkluderar mer kapacitet på spår och tåg för regionaltågstrafiken bl a tågen på Svealandsbanan, menar Göran Norberg, förbundsdirektör. Det är därför viktigt att inkomsterna från trängselavgifterna används för att förbättra infrastrukturen och kollektivtrafiken i regionen.

Avslutningsvis säger Regionförbundet att om avgifter införs så får det inte bli en intäktskälla för staden eller staten utan ett sätt att förhindra trängsel vid vissa tider på dygnet.

För ytterligare information kontakta:
Göran Norberg, 0155-778 91, 070-644 56 25

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-05

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58