Meny

2005

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2005-11-14 Start för bygge av förbifarten i Katrineholm 2009

Vägverket har reviderat den nationella vägplanen som följd av Trollhättepaketet. I planen anges byggstart för förbifart Katrineholm till perioden 2008-2011. Enligt Vägverket innebär detta att byggstart ska kunna ske 2009 eller senast 2010.

Läs mer

2005-11-10 Stor potential för ökad pendling på tåg – om tågen går

Den resandeundersökning som regionförbundet Sörmland redovisar idag visar att endast en av fem sörmlänningar som pendlar till arbete utanför länsgränsen åker tåg.

Läs mer

2005-11-10 En av fem tar tåget

Unik resandeundersökning ger detaljerad kunskap om resandet med tåg och buss i hela länet.

Läs mer

2005-11-01 11 miljoner kronor till Sörmland för att bygga alternativa IT-vägar!

Förra veckan beslutade Post- och Telestyrelsen, PTS att finansiera första etappen för att bygga s.k. redundans (alternativa vägar) i Sörmlands bredbandsnät.

Läs mer

2005-09-29 Sörmland i Europa

Sörmland och EU:s Lissabonstrategi.

Läs mer

2005-09-22 Regionförbundet Sörmland förordar Förbifart Stockholm i sitt yttrande till Vägverket

Styrelsen för regionförbundet Sörmland har idag svarat på en remiss till Vägverket Region Stockholm angående Effektivare nord-sydliga förbindelser i Stockholmsområdet.

Läs mer

2005-09-22 Regionförbundet Sörmlands styrelse har fördelat 800 000 kr för medfinansiering i fem projekt

Det är följande projekt:

Läs mer

2005-09-01 Din regionala portal till EU!

Europa Direkt i Eskilstuna är ett informationskontor för länets medborgare.

Läs mer

2005-06-09 Utbyte Sörmland-Leningrads län

Regionförbundet Sörmland satsar 50 000 kronor för utbyte mellan kvinnliga småföretagare i Mellansverige och Leningrads län, WERAN Baltic Sea.

Läs mer

2005-06-09 Jämställdhet för ökad tillväxt

Regionförbundet Sörmland satsar 100 000 kronor för jämställdhetsarbete som drivkraft i det regionala utvecklingsarbetet, Sörmland Jämt.

Läs mer

2005-06-09 Fler innovationer

Regionförbundet Sörmland satsar 200 000 kronor i en större satsning på innovationer i Sörmland.

Läs mer

2005-04-28 Regionförbundet Sörmland startar Bredband 15 och slutför därmed bredbandsutbyggnaden i Sörmland

Regionförbundet Sörmlands styrelse fattade idag beslut om att genomföra den sista etappen av bredbandsutbyggnaden, Bredband 15, så att de resterande 15 procent av hushållen kan få bredband.

Läs mer

2005-04-11 Sörmländsk mat och friska arbetsplatser ger tillväxt i länet

Onsdagen den 13 april ska åtta projekt/insatser som alla syftar till att öka tillväxten i Sörmland presenteras för aktörer som arbetar för tillväxt i länet.

Läs mer

2005-03-14 Seminarium om flygtrafik

Regionförbundet Sörmland står värd för seminarium om flygtrafik med deltagande från Norge, Tyskland, Spanien och Italien den 17 mars 2005.

Läs mer

2005-03-10 Samarbete med Linköpings universitet

Styrelsen för regionförbundet Sörmland fattade idag beslut om att anslå 300 000 kronor för vardera åren 2005 och 2006 till ett samverkansprojekt med Linköpings universitet riktat mot små och medelstora företag i Sörmland.

Läs mer

2005-02-04 Regionförbundet Sörmland uppmanar regeringen: - Håll ingångna avtal!

Regeringen beslutade den 22 december att ”frysa” utlovade bidrag för utbyggnad av sammanbindande nät, bredband. Den sammanlagda summan av dessa medel för Sörmlands del är 16,6 miljoner kronor. Kommunerna har i sin tur att betala bredbandsleverantörerna, men står nu utan utlovade medel för detta

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58