Meny

2006

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2006-12-15 Fördyring av Förbifart Malmköping

Regionförbundet Sörmland har skickat brev till Näringsdepartementet där de skriver att det är orimligt att Sörmland ska stå för en fördyring på 37,5 miljoner kronor av länstransportplanen. Fördyringen beror på två skred som inträffat under bygget av förbifart Malmköping väg 53/55. Ett liknande brev med krav på att någon annan får stå för kostnaden av en fördyring har inte skickats till Näringsdepartementet tidigare.

Läs mer

2006-12-14 Skola i Fogelstadsanda

Regionförbundet Sörmlands styrelse beslutade idag att bevilja ett bidrag på 250 000 kronor till en förstudie som ska visa om det är möjligt att starta en ”skola i Folgelstadsanda” för demokratiskt samhällsarbetet riktat till utlandsfödda svenskar.

Läs mer

2006-12-14 Projektet Fler med högre utbildning i Gnesta beviljas 750 000 kronor i bidrag från Regionförbundet Sörmland

Regionförbundet Sörmland har på dagens styrelsemöte beslutat att fortsätta stödja projektet, Fler med högre utbildning i Gnesta. Regionförbundet Sörmland beviljar för åren 2006-2008, 250 000 kronor per år.

Läs mer

2006-12-14 Möjligheter till kreditgarantiförening

Regionförbundet Sörmland styrelse beslutade idag att man ska undersöka möjligheterna att medverka till att en kreditgarantiförening startar i Sörmland. Beslutet grundas på de svårigheter många småföretag upplever när det gäller att få lån. Enligt Svensks Näringslivs årliga företagsenkät säger 47 procent av företagen att få banklån är det i särklass största hindret för att expandera.

Läs mer

2006-11-13 Studiebesök i Bristol

Kommunalråden Benita Vikström (s) och Lotta Finstorp (m) åker den 14 – 15 november till Bristol, Storbritannien för att ta del av Bristols arbete med hållbar utveckling. Bristol utpekas som en förebild med sitt mycket framgångsrika arbete med att visa upp hållbar utveckling som indikatorer för sina invånare.

Läs mer

2006-10-31 EU-program för Östra Mellansverige till regeringen

Förslaget till nytt strukturfondsprogram för Östra Mellansverige överlämnas idag, tisdag, till näringsminister Maud Olofsson. Programmet har utarbetats i bred samverkan i de fem länen Södermanland, Västmanland. Örebro, Uppsala och Östergötland. Det ska bland annat medverka till att skapa 4 000 nya jobb och 2 000 nya företag i regionen.

Läs mer

2006-10-10 Sörmland samarbetar kring EU:s strukturfonder

Regionförbundet Sörmland och Länsstyrelsen i Södermanland har bjudit in till att diskutera möjligheter och utmaningar på lokal och regional nivå genom EU: s strukturfonder. Onsdagen den 11 oktober på Solbacka Sport och Konferens samlas över 40 olika aktörer från Sörmland för att diskutera möjligheterna med att Sörmland från 2007 får möjlighet att söka EU- medel från programmet Mål 2 Konkurrens Östra Mellansverige.

Läs mer

2006-10-02 Lissabonstrategin presenteras i Riga

Benita Vikström och Lotta Finstorp har under året uppmärksammats för sina insatser i att få EU att ta plats på torgen i Sörmland. Resultatet man har lyckats nå är så intressant för andra regioner inom EU att man nu tillsammans med Elisabeth Langgren Lundov från Regionförbundet Sörmland har blivit inbjudna av Region Rigas borgmästare att delta i ett tvådagars seminarium om Lissabonstrategin den 5 och 6 oktober i Sigulda, Lettland.

Läs mer

2006-09-26 Äntligen bredband på landet!

Nu får Berit Bergström i Ingelsta som första person tillgång till bredband på landsbygden i projektet bredband 15.

Läs mer

2006-08-12 Pressinbjudan Regionförbundets mötesplats 16 augusti 2006

Regionförbundet Sörmland arrangerar onsdagen den 16 augusti sin årliga mötesplats. Arrangemanget som nu anordnas för tredje gången är en naturlig mötesplats för att utveckla och stärka samverkan mellan näringsliv, högskolor och myndigheter. De ca 100 deltagarna har alla viktiga roller i regionens utveckling.

Läs mer

2006-06-14 Sörmland deltar i Sweden:Upgrade

Under 2006 genomför Sverige en stor satsning för att marknadsföra det moderna Sverige i Ryssland. Syftet är att stärka bilden av Sverige inom näringsliv, kultur, forskning, utbildning och turism, som ett led i arbetet att främja ökad handel och fler investeringar mellan Sverige och Ryssland.

Läs mer

2006-06-02 Överenskommelse mellan länets kommuner och Landstinget om tågtrafikens kostnader från och med 2007

Länets kommuner och Landstinget Sörmland träffade under torsdagseftermiddagen en överenskommelse om hur fördelningen av kostnaderna för länets tågtrafik ska fördelas mellan dem från och med 1 januari 2007.

Läs mer

2006-06-01 Regionförbundet Sörmland tar ställning för hur den framtida regionala trafiken längs Ostlänken bör se ut

På Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte har man idag den 1: a juni med utgångspunkt av visionen för pendling med kollektivtrafiken i Sörmland tagit ställning i hur utformningen av den framtida regionala trafiken i stråket Sörmland – Stockholm längs Ostlänken bör se ut.

Läs mer

2006-06-01 Regionförbundet Sörmland medfinansierar projektet Medicinskt kunskapscentrum

Regionförbundet Sörmland har vid dagens styrelsesammanträde beslutat att medfinansiera projektet Medicinskt kunskapscentrum med 275 000 kronor för 2006. Regionförbundet uttalar sig även positivt till medfinansiering för 2007 då det gäller projektet Medicinskt kunskapscentrum.

Läs mer

2006-06-01 Regionförbundet Sörmland antar vision för pendling med kollektivtrafik

Vid Regionförbundets styrelsemöte torsdagen den 1 juni togs beslut om en vision för pendling med kollektivtrafik. Styrelsen enades om att gå vidare med att sprida och förankra denna långsiktiga vision för att öka kollektivtrafikresandets andel av framförallt arbets- och studiependling.

Läs mer

2006-06-01 Projekt Robotdalen får medfinansiering

Regionförbundet Sörmland har på styrelsesammanträdet idag den 1 juni beslutat om att medfinansiera projekt Robotdalen med 250 000 under 2006.

Läs mer

2006-05-09 Hållbarhetsdebatt med skratt

Vad är viktigast för Eskilstunas framtid? Är det jobben, tryggheten eller miljön? Samhället måste bli hållbart, men vad gör politikerna?

Läs mer

2006-04-27 Vision för Sörmland antagen

Regionförbundet Sörmland har vid dagens fullmäktigesammanträde fattat beslut om att anta en vision för Sörmland som ska ligga till grund för framtagandet av ett regionalt utvecklingsprogram.

Läs mer

2006-04-24 Pressinbjudan: EU tar plats på torgen i Sörmland

Kommunalråden Benita Vikström (s) och Lotta Finstorp (m) inbjuder till lunchseminarium på Europaparlamentet, Bryssel 10 maj, 2006 Benita Vikström och Lotta Finstorp tar detta initiativ för att presentera hur Lissabon processen tar form i Sörmland.

Läs mer

2006-04-19 Regionförbundet arrangerar årlig konferens

Regionförbundet Sörmlands presidiekonferens äger i år rum mellan den 19 och 22 april. Konferensen genomförs som en kunskapshöjande och kontaktskapande resa till Bergamoprovinsen och Milano.

Läs mer

2006-04-06 300 000 kronor till fortsatt utveckling av entreprenörskap i skolan

Regionförbundet Sörmland har vid dagens styrelsesammanträde beslutat anslå 300 000 kronor för arbetslivspedagoger, fortsatt stöd till eldsjälar och uppbyggnad av en organisation för praktiksamordning och arbetslivskontakter i skolorna i Katrineholm, Flen och Vingåker.

Läs mer

2006-04-04 Sörmland och fyra ryska regioner samarbetar för att främja kvinnors entreprenörskap

Läs mer

2006-03-28 7 av 10 Sörmlänningar är beredda att kompetensutveckla sig

7 av 10 av Sörmlänningar är beredda att kompetensutveckla sig på sin arbetsplats.

Läs mer

2006-03-03 Regionförbundet deltar i internationell konferens

Regionförbundet Sörmlands EU- nätverk åker till Bryssel den 7 mars 2006 för att delta i en konferens för europeiska internationella koordinatorer. Konferensen är ett tillfälle att få nya kunskaper om andra EU länder som har samma ansvar och utmaningar som Sörmland har med att föra ner EU: s budskap på en lokal och en regional nivå.

Läs mer

2006-02-16 Mälartunnelns senareläggande

"Vi har inte råd med att Mälartunneln blir försenad”, säger Daniel Portnoff, vice ordförande i regionförbundet Sörmland i bifogade pressmeddelanden.

Läs mer

2006-01-31 Första spadtaget för att bygga väg 55 vid Malmköping tas idag

-Äntligen! ”Det är mycket glädjande att projektet vid Malmköping är igång på allvar och det kommer att bli fler spadtag tills väg 55 får en tillfredställande standard på i första hand Katrineholm-Strängnäs” säger Regionförbundet Sörmlands vice ordförande Daniel Portnoff när Vägverket idag startade ombyggnaden.

Läs mer

2006-01-27 Regionförbundet Sörmland förstärker

Regionförbundet Sörmland har anställt Annelie Engström som informatör och förstärker därmed personalen på kommunikationssidan.

Läs mer

2006-01-26 250 000 kronor till Ung Företagsamhet för att få fler unga företagare

Regionförbundet Sörmland har vid dagens styrelsesammanträde fattat beslut om ökade insatser för att få fler unga företagare och inleder därför ett samarbete med organisationen Ung Företagsamhet.

Läs mer

2006-01-26 1,75 miljoner kronor för fler innovationer

Regionförbundet Sörmland har vid dagens styrelsesammanträde fattat beslut om ökade insatser för fler innovationer, ökade affärskontakter kring Östersjön och fortsatt arbete för att få in fler kvinnor i styrelser.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58