Meny

Regionförbundet Sörmland antar vision för pendling med kollektivtrafik

Vid Regionförbundets styrelsemöte torsdagen den 1 juni togs beslut om en vision för pendling med kollektivtrafik. Styrelsen enades om att gå vidare med att sprida och förankra denna långsiktiga vision för att öka kollektivtrafikresandets andel av framförallt arbets- och studiependling.

Visionen bygger på den politiska viljeinriktning som Regionförbundets styrelse antog 2005. Målet med visionen är att kollektivtrafiken ska utvecklas och ta andelar av personbilstrafiken. Det gäller särskilt för arbets- och studie pendlingen vilka står för en mycket stor del av resandet och har en stor betydelse för länets utveckling. Sörmland är en del av den större Stockholm-Mälarregionen och utbytet mellan länen växer hela tiden och det ställer krav på goda möjligheter till resande.

- Visionen är en viktig del i Regionförbundets arbete i att påverka utvecklingen av kollektivtrafiken så att boende och verksamma i Sörmland kan utnyttja möjligheterna att enkelt resa till och från arbetet. Sörmland är en del av den större Stockholm-Mälarregionen och utbytet mellan länen växer hela tiden och det ställer nya krav på resandet och att 50 % av de studerande och arbetande använder sig kollektivtrafik är ett helt rimligt mål bortom år 2020, säger Marita Bengtsson, Ordförande Regionförbundet Sörmland.

- Personbilen har spelat ut sin roll som regionförstorare. Vi reser allt längre idag för att arbeta och studera och bilen klarar inte reslängden på den tid som oftast anses acceptabel för ett dagligt pendlande. Tågtrafiken, särskilt den storregionala kommer däremot ha en stark och utökad roll i regionförstoringen tack vare kortare restider, förbättrad service och ökad tillgänglighet. säger Carina Jönhill ansvarig för infrastruktur och trafikfrågor på Regionförbundet Sörmland.

Regionförbundet Sörmland presenterade i höstas en kartläggning av resandet med kollektiva färdmedel, tåg och buss i hela länet. Därefter har regionförbundet med bland annat antaganden om befolkningsutvecklingen fram till år 2020, utarbetat ett möjligt scenario om hur kollektivtrafikresandet kan utvecklas med den uttalade ambitionen att det kollektiva resandet skall öka sin andel jämfört med personresandet med bil. Framförallt gäller detta arbets- och studiependlingen där idag endast 1 av 5 i Sörmland reser med kollektiva färdmedel.

För information och kommentarer:
Marita Bengtsson Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-512 20 82

Daniel Portnoff Vice Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-662 19 30

Carina Jönhill Ansvarig för Infrastruktur och trafik Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 89 Mobil: 070-347 78 89

Annelie Engström Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 84 Mobil: 070-292 57 77

Läs pressmeddelandet i sin helhet

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-10

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58