Meny

Regionförbundet Sörmland tar ställning för hur den framtida regionala trafiken längs Ostlänken bör se ut

På Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte har man idag den 1: a juni med utgångspunkt av visionen för pendling med kollektivtrafiken i Sörmland tagit ställning i hur utformningen av den framtida regionala trafiken i stråket Sörmland – Stockholm längs Ostlänken bör se ut.

Regionförbundet Sörmland har också tagit ställning för framtida persontrafik med järnväg på sträckan Oxelösund-Västerås (TGOJ banan) mot bakgrund av Banverkets pågående arbete med järnvägsutredning för Ostlänken. Nedan beskrivna ståndpunkter kommer att skickas i ett PM till Banverket.

Vilka stationer ska finnas längs Ostlänken genom Sörmland?

Regionförbundet Sörmland anser att Nyköping, Vagnhärad och Skavsta ska ha stationslägen utmed Ostlänken. Nyköping och Vagnhärad ska fungera som resecentra för regionala och lokala resor. Stationen vid Skavsta bedöms främst ha betydelse för resenärer till och från flygplatsen samt det anslutande arbetsplatsområdet. Ingen annan ort längs Ostlänken genom Sörmland bedöms ha tillräckligt trafikunderlag för att motivera en station.

Vilken sträckning ska banan ges förbi Nyköping/Skavsta?

Regionförbundet Sörmland anser att förstudiens alternativ röd (UAa) med dragning av huvudbana via Skavsta och anslutande bibana via Nyköping bör ses som huvudalternativet i det fortsatta utredningsarbetet. Den anslutande bibanan via Nyköping som möjliggör effektiv regional, interregional trafik via Nyköping är en absolut förutsättning för vår bedömning.

Kommer nuvarande Nyköpingsbanan ha någon funktionell betydelse för länet när Ostlänken står klar?

Det finns inget intresse från Sörmland för trafikering med persontrafik på befintlig Nyköpingsbana när Ostlänken är färdigställd (med undantag för den mån den nyttjas som bibana vid stationerna) Möjligheten till effektiv tung godstrafik mellan Oxelösund och Norrköping har stor regional betydelse. Nyköpingsbanan mellan Nyköping och Norrköping (Åby) måste därför finnas kvar för godstrafikens behov även efter det att Ostlänken står klar.

Avser länet att bedriva persontrafik på den södra delen av TGOJ-banan?

Regionförbundet anser att persontrafik Oxelösund-Västerås ska betraktas som en planeringsförutsättning i det fortsatta arbetet med Ostlänken och med resecentra i Nyköping.

Bakgrund:
Banverket bedriver för närvarande ett omfattande arbete med järnvägsutredningen för Ostlänken. Järnvägsutredningen ska resultera i förslag till vilken korridor som järnvägen ska byggas i. Berörda kommuner har ett stort ansvar i planeringen av resecentra och stadsplaneringen runt stationerna. Regionförbundet och RTK-Stockholm har tillsammans med länstrafikbolagen ett ansvar att företräda intressen för regional trafik längs banan men också för anslutande trafik till resecentra. Det gemensamma bolaget Nyköping- Östgötalänken AB, i vilket Regionförbundet är delägare stödjer på olika sätt de pågående processerna. Banverket efterfrågar Regionförbundet Sörmlands synpunkter i samband med att man under sommaren 2006 kommer att göra vissa avgränsningar inför de fortsatta fördjupade stråkstudierna. Utgångspunkten för Regionförbundets ställningstagande när det gäller Ostlänken och eventuell persontrafik på TGOJ-banan är den vision som Regionförbundet har antagit idag på styrelsemötet.

För information och kommentarer:
Marita Bengtsson Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-512 20 82

Daniel Portnoff Vice Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-662 19 30

Göran Norberg Förbundsdirektör, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 91 Mobil: 070-644 56 25

Lars Wogel Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-649 74 86

Annelie Engström Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-778 84 Mobil: 070-292 57 77

Hämta rapporten Persontrafik på TGOJ banan

Hämta rapporten Persontrafik på TGOJ banan ur ett regionalt perspektiv

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-05-29

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58