Meny

Krav på mer pengar till järnvägar och vägar

  • Förstärkningarna på Svealandsbanan, som i Banverkets förslag ligger efter 2015, bör ses över så snart som möjligt.
  • Förbättringar på Västra Stambanan är viktiga.
  • Östra förbifarten har under en lång tid skjutits fram i Vägverkets framtidsplan. Regionförbundet vill betona vikten av att den måste ligga tidigt i kommande långsiktig infrastrukturplan för perioden 2010-2019 som ett prioriterat objekt för Stockholm – Mälardalens godstransporter.
  • Ostlänkens tillkomst har enligt regionförbundets uppfattning avgörande påverkan på befolknings- och näringslivsutvecklingen i vår region.
  • Riksväg 55, Mälardiagonalen är ett viktigt stråk som länkar ihop flera regionala kärnor i Mälardalen.
  • Regionförbundet ser det som rimligt att resurser avsätts för inomregionala banor såsom Sala – Oxelösundsbanan.

Det är några av punkterna i sammanfattningen i det brev som Regionförbundets Sörmland skickar till regeringen idag med anledning av den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019.

- För att inte hämma Stockholm-Mälarregionens och därmed Sveriges tillväxt anser vi att det är mycket angeläget att utöka de finansiella ramarna, d v s att anslå mer pengar. Det är bara så vi kan försäkra oss om en fortsatt regional utveckling, säger Marita Bengtsson, (s), i en kommentar till det inriktningsunderlag som skickades till Näringsdepartementet på fredagen.

- En investeringsnivå på plus 50 procent är det enda realistiska om Sverige ska ta ett avgörande steg mot ett klimatanpassat transportsystem, tillägger hon.

Behovet av infrastrukturinvesteringar är mycket stort och regionförbundet anser det nödvändigt att regeringen finner former för att utöka de finansiella ramarna så att hela länets tillväxt får del av det nödvändiga infrastrukturstödet. Regionförbundet ställer sig därför positivt till förslaget om höjda ramar för drift och underhåll på både järnväg och väg men understryker att detta inte får ske bekostnad av investeringar utan även ramarna för dessa måste ökas.

Regionförbundet efterlyser även relevanta indexuppräkningar som tar hänsyn till effekterna av kostnadsökningar under planperioden vilket inte gjorts tidigare vilket också fått till följd att många projekt skjutits på framtiden.

Hämta hela pressmeddelandet i pdf-format

Hämta bilaga för att läsa remissyttrandet

För information och kommentarer:
Vahid Farahrouz Regionförbundet Sörmland
Telefon: 0155-778 86 Mobil: 070-627 78 86

Marita Bengtsson Ordförande, Regionförbundet Sörmland
Mobil: 070-512 20 82

Monica Swärd Presskontakt, Regionförbundet Sörmland
Tele: 0155-778 83 Mobil: 070-528 49 58

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-09

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58