Meny

2008

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2018-02-01

2008-12-19 Regionförbundet stödjer Teknikcollege i sydöstra Sörmland

Regionförbundet Sörmland beslutade vid torsdagens styrelsemöte i Strängnäs att stödja projektet Teknikcollege Sydöstra Sörmland. Beslutet innebär att regionförbundet medfinansierar projektet med 100 000 kronor per år under tre år, det vill säga totalt 300 000 kronor.

Läs mer

2008-12-15 EU-minister Cecilia Malmström besöker Nyköping

Onsdag 17 december besöker EU-minister Cecilia Malmström Nyköping. Besöket är en del av EU-ministerns landsomfattande dialogturné Samtal Europa.

Läs mer

2008-12-10 Samordnarnas dialog inledd med SSAB

Onsdagen den 10 december, träffade länets, av regeringen utsedda, samordnare Bo Könberg och Marita Bengtsson, representanter för företagsledningen och personalorganisationerna vid SSAB samt företrädare för Nyköpings och Oxelösunds kommuner.

Läs mer

2008-12-08 Med anledning av SSAB-varsel:

Med anledning av det varsel som idag, 8 december, lagts inom stålkoncernen SSAB träffar landshövding Bo Könberg och regionförbundets ordförande Marita Bengtsson kommunalråden Benita Vikström i Oxelösund och Jan Carle i Nyköping för ett samtal idag, måndag.

Läs mer

2008-11-28 Snabba insatser med tyngdpunkt i Eskilstuna

Friare användning av arbetsmarknadsmedel och mer pengar för att Högskolan Mälardalen och ALMI ska kunna göra riktade insatser.

Läs mer

2008-11-20 Samtal med regeringen...

Oxelösunds kommunstyrelseordförande Benita Vikström ledde en delegation som träffade Ola Alterå, statssekreterare i Näringsdepartementet. Syftet med mötet var att diskutera vilken roll regeringen skulle kunna spela i arbetet med att tillvarata spillvärme från SSABs anläggning i Oxelösund.

Läs mer

2008-11-07 Bo Könberg och Marita Bengtsson: Handlingsprogram framme i december

Arbetet går vidare med det samordningsuppdrag som landshövding Bo Könberg och Regionförbundets ordförande Marita Bengtson fått av regeringen. I början på december kommer de båda att ha ett sammanträffande med den särskilda grupp av statssekreterare som ansvarar för dialogen med de berörda länen.

Läs mer

2008-11-07 Handlingsprogram framme i december

Arbetet går vidare med det samordningsuppdrag som landshövding Bo Könberg och Regionförbundets ordförande Marita Bengtsson har fått av regeringen. I början på december kommer de båda att ha ett sammanträffande med den särskilda grupp av statssekreterare som ansvarar för dialogen med de berörda länen.

Läs mer

2008-10-30 Vi startar nu det gemensamma arbetet!

Landshövding Bo Könberg och Regionförbundet Sörmlands ordförande Marita Bengtsson har fått i uppdrag av regeringen att samordna insatser i länet med anledning av de omfattande varsel som drabbat länet. Beslutet fattades vid regeringens sammanträde på torsdagen.

Läs mer

2008-10-30 Uppdrag: samordna insatser i länet

Landhövding Bo Könberg och Regionförbundet Sörmlands ordförande Marita Bengtsson har fått i uppdrag av regeringen att samordna insatser i länet med anledning av de omfattande varsel som drabbat länet. Beslutet fattades vid regeringens sammanträde på torsdagen.

Läs mer

2008-09-26 Ledningskonferensen i Regio Randstad, Nederländerna

Årets ledningskonferens för Regionförbundet Sörmland går till Regio Ranstad i Nederländerna. Här finns Nederländernas ekonomiska, politiska, kulturella och industriella centrum.

Läs mer

2008-09-24 Stöd i Mälardalen för Ostlänken

Satsa på Ostlänken som en del av satsningen på höghastighetståg. Satsningar görs dessutom på Västra stambanan, Svealandsbanan, Skavsta och Oxelösunds hamn. Det är en del av innehållet i den gemensamma skrivelsen om den framtida infrastrukturen i Stockholm-Mälarregionen som har antagits idag, onsdag, mellan representanter för de sex länen; Sörmland, Stockholm, Örebro, Västmanland, Uppland och Gotland.

Läs mer

2008-09-12 Hur kan regionförbundet bidra till att stärka det lokala näringslivet?

Ja, det är den stora frågan som ska besvaras när Regionförbundet Sörmlands styrelse nu beslutat att ta fram en handlingsplan på näringslivsområdet i anslutning till Sörmlandsstrategin som är den regionala utvecklingsplanen i länet.

Läs mer

2008-09-12 Almi Sörmland utvärderas av regionförbundet

Det behövs en utvärdering av ALMI Företagspartner Sörmland ABs verksamhet. Det beslutade Regionförbundet Sörmlands styrelse vid sitt sammanträde på torsdagen.

Läs mer

2008-09-12 Äntligen – efter 30 års kamp byggs en av länets flaskhalsar bort!

Idag kom beskedet från regeringen om vad deras närtidssatsning när det gäller infrastrukturen verkligen innehåller. Nu visar det sig att 30 års hårt arbete från kommunens och regionens sida äntligen har gett resultat. Östra förbifarten i Katrineholm kan börja byggas!

Läs mer

2008-09-05 Pendlarna har ökat med 10 000 personer

Antalet pendlare har ökat med 10 000 personer och idag är det 32 200 sörmlänningar som pendlar, d v s pendlar över en kommungräns till sitt arbete. Det motsvarar en dryg fjärdedel av alla dem som har arbete i Sörmland. Det visar den rapport över pendlingsstatistiken för Södermanlands läns som konsultföretaget WSP tagit fram på uppdrag av Regionförbundet Sörmland.

Läs mer

2008-09-02 Jobbar vi smartare i Sörmland, eller?

- Sörmland jobbar smart och bör fortsätta att vara öppet för och reflektera över hur vi kan jobba smartare med regionala utvecklingsfrågor. Att hela tiden försöka förbättra arbetet för att växa och utvecklas är en del av den regionala processens natur.

Läs mer

2008-08-29 Norska politiker studerar Sörmland

Den 1-2 september, får Regionförbundet Sörmland besök av en delegation, bestående av såväl politiker som tjänstemän, från den norska fylkeskommunen Vestfold som är en motsvarighet till våra län.

Läs mer

2008-08-21 Regionförbundet gjorde inte något fel visar granskning av bredbandsupphandling

På initiativ av styrelsen för Regionförbundet Sörmland har juristen tillika experten i upphandlingsfrågor, Thomas Hallgren, gjort en granskning av upphandlingen av den kompletterande utbyggnaden och tillhandahållandet av bredbandsnät – Bredband 15. Detta för att säkerställa att den upphandling som gjordes var korrekt och riktig.

Läs mer

2008-08-20 Besöksnäringens strategi har redan gett resultat

När kortversionen av den sörmländska besöksnäringens strategi nu kommer kan Regionförbundet Sörmland, som är ytterst ansvarig för frågorna, redan konstatera att den långsiktiga strategin har gett resultat.

Läs mer

2008-06-27 29 miljoner kronor till projekt i Sörmland

Fem projekt som omfattar Sörmland om totalt ca 29,5 miljoner kronor prioriterades igår av Strukturfondspartnerskapet för Mål 2 Östra Mellansverige (ÖM). Dessa prioriteringar kommer Nutek och ESF-rådet, som förvaltande myndigheter för Mål 2 programmen i Östra Mellansverige, följa när de ska fatta formella beslut till varje projektägare.

Läs mer

2008-06-27 Många miljoner till projekt i Sörmland

Fem projekt som omfattar Sörmland om totalt ca 29,5 miljoner kronor prioriterades igår av Strukturfondspartnerskapet för Mål 2 Östra Mellansverige (ÖM). Dessa prioriteringar kommer Nutek och ESF-rådet, som förvaltande myndigheter för Mål 2 programmen i Östra Mellansverige, följa när de ska fatta formella beslut till varje projektägare.

Läs mer

2008-06-26 75 miljoner kronor till projekt i Östra Mellansverige

Vid dagens möte i Eskilstuna har Strukturfondspartnerskapet fattat beslut om att prioritera 18 projekt som erhållit 75,2 miljoner kronor i EU-medel. Dessa prioriteringar har nu Nutek och ESF-rådet som förvaltande myndigheter för EU-programmen att följa när de ska fatta formella beslut till varje projektägare.

Läs mer

2008-06-09 Regionförbundet medverkar i Svenskt-Ryskt Forum

I år avslutas det Sida-finansierade samarbetet mellan Sverige och Ryssland. Under 15 år har Sverige därmed bidragit till att stödja Rysslands övergång från planekonomi till marknadsekonomi. Det har handlat om ekonomisk utveckling, mänskliga rättigheter, den sociala sektorn samt miljöfrågor.

Läs mer

2008-05-30 Politiker på perrongerna den 4 juni

Öka takten! Det är politikernas uppmaning till regeringen och infrastrukturminister Åsa Torstensson när de på onsdag den 4 juni genomför en manifestation på länets samtliga tågstationer. Bakgrunden är att de vill ha bättre spår och vägar i Sörmland och i hela Stockholm-Mälarregionen.

Läs mer

2008-05-27 Uppvaktning hos infrastrukturministern om hamnen

- Oxelösunds hamn bör pekas ut som strategisk hamn. Oxelösunds hamn är Sveriges sjunde största hamn. Den har kort insegling, stort djupgående och fyller en viktig uppgift för hela Mälardalsregionen. Det säger landshövding Bo Könberg och Regionförbundet Sörmlands ordförande Marita Bengtsson med anledning av att de på tisdagen uppvaktar infrastrukturminister Åsa Torstensson. Uppvaktningen sker inför att regeringen i höstens infrastrukturproposition förväntas peka ut vilka hamnar i Sverige som ska benämnas strategiska.

Läs mer

2008-05-16 Regionförbundet fortsätter att stödja Ung Företagsamhet

Drygt en halv miljon kronor – det är vad projektet Samverkan med Ung Företagsamhet om entreprenörsskap får under de närmaste två åren.

Läs mer

2008-05-16 Lägre hastigheter begränsar länets utveckling?

- Den hastighetsöversyn som inletts kan komma att leda till försämrad tillgänglighet på det vägnät som är viktigast för den regionala utvecklingen i vårt län. Väl anpassade och av trafikanterna accepterade hastighetsgränser är av stor vikt för trafiksäkerheten men också för framkomligheten vilken i sin tur är av största betydelse för utveckling och tillväxt i länet.

Läs mer

2008-05-16 Ändrat styre av Regionförbundet Sörmland?

Styrelsen för Regionförbundet Sörmland har idag, fredag den 16 maj, beslutat att tillsätta en beredning med uppdrag att utarbeta ett förslag till ändrad politisk organisation med förbundsdirektion som högsta beslutande församling för förbundet. Idag är den högsta beslutande församlingen ett fullmäktige som träffats två gånger per år sedan starten 2003.

Läs mer

2008-05-14 Rundabordssamtal kring Lissabonstrategin

Idag, onsdagen den 14 maj, åker styrelsen för Regionförbundet Sörmland till Bryssel för att bland annat arrangera ett seminarium om ”Sysselsättning och tillväxt, seminarium med efterföljande rundabordssamtal kring Lissabonstrategin."

Läs mer

2008-03-28 54 miljoner kronor till projekt i Sörmland

Sju projekt som omfattar Sörmland om totalt 53,7 miljoner kronor prioriterades igår av Strukturfondspartnerskapet för Mål 2 Östra Mellansverige (ÖM). Dessa prioriteringar kommer Nutek och ESF-rådet, som förvaltande myndigheter för Mål 2 programmen i Östra Mellansverige, följa när de ska fatta formella beslut till varje projektägare.

Läs mer

2008-03-27 Nu har Sörmland levt upp till Lissabonstrategin

”Sörmland och Lissabon 2007” är namnet på en alldeles färsk rapport som Regionförbundet Sörmland tagit fram och som är en precisering och konkretisering av Lissabonindikatorerna.

Läs mer

2008-03-19 Nu är den här - Sörmlandsstrategin!

Sörmlandsstrategin för hållbar tillväxt och utveckling i Sörmland är den nya regionala utvecklingsplanen för länet som visar var vi står idag och var vi vill befinna oss om 20 år.

Läs mer

2008-02-28 Regionförbundet stödjer medicinska innovationer

Regionförbundet Sörmland beslutade vid sitt styrelsemöte på torsdagen att satsa totalt 300 000 kronor på tre år för att stödja det så kallade Cemid Care 2-projektet som kan tjäna som tillväxtmotor för medicinska innovationer.

Läs mer

2008-02-28 Regionförbundet satsar på explosivt centrum

Regionförbundet Sörmland beslutade vid sitt senaste styrelsemöte, på torsdagen, att vara med om att finansiera projektet Pax Info 2 med 100 000 kronor per år i tre år – förutsatt att övriga finansiärer är med och att strukturfondsbidrag beviljas.

Läs mer

2008-02-06 Ny strategi för besöksnäringen

Ny strategi för besöksnäringen ska ge vassare besöksmål.

Läs mer

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58