Meny

Regional trafikplan vidare till regeringen

Idag, fredagen den 23 oktober, fattade styrelsen för Regionförbundet Sörmland beslut om förslaget till regional plan för transportinfrastrukturen som nu går vidare till regeringen.

Planen innehåller infrastruktursatsningar på det regionala vägnätet som ger bättre tillgänglighet, ökad trafiksäkerhet och ökad andel kollektivtrafikresande. Dessutom innehåller planen åtgärder som ger ökad möjlighet till säker gång- och cykeltrafik.

De principer som den politiska beredningsgruppen haft för sitt arbete med planförslaget är att:

  • Fullfölja satsningen på riksväg 55 utifrån samma motiv som i nuvarande, nämligen ökad tillgänglighet för person- och godstransporter i västra Sörmland.
  • Sträva efter kollektivtrafikvisionens mål om att flytta över resenärer från bil till kollektivtrafik genom att satsa på ett tillgängligt kollektivtrafiksystem med effektiva bytespunkter. Målsättningen är att planen ska ha ett positivt utfall för alla kommuner.
  • Initiera till kommunal medfinansiering av regional infrastruktur i tätortsnära lägen, särskilt när det gäller anläggningar för kollektivtrafik, trafiksäkerhet samt gång- och cykelvägar.
  • Utöka satsningen på gång- och cykelåtgärder och även peka ut ett antal turistcykelstråk.
  • Satsa på sidoområdesåtgärder och andra säkerhetshöjande insatser för att ha kvar eller höja hastigheter, i första hand, på det viktigaste regionala vägnätet.
  • Införa en särskild pott för framtida satsningar, exempelvis utredningar såsom TGOJ-banan.

– När vi nu för första gången haft ansvar för den regionala planeringen av transportinfrastrukturen har vi arbetat över såväl kommun- som länsgränser och partigränser för att få fram det absolut bästa förslaget för hela länet. Det här är första gången vi får detta ansvar av regeringen och vi har verkligen gjort allt för att ta vårt ansvar som regionpolitiker, säger ordföranden i Regionförbundet Sörmland, Marita Bengtsson, (S), i en kommentar till förslaget.

För mer information, kontakta
Marita Bengtsson, (S), ordförande i regionstyrelsen
Mobilnummer: 070- 512 20 82

Göran Norberg, förbundsdirektör
Mobilnummer: 070 – 644 56 25

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2016-04-06

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58