Meny

Regionförbundet skriver till regeringen om den sörmländska tågtrafiken

Förändringarna i trafikutbudet på både Svealandsbanan och Västra stambanan drabbar länets hårt prövade tågpendlare som redan idag tycker att trafikutbudet är otillräckligt. För att inte tvinga pendlarna att flytta eller tvinga dem tillbaka till att åka bil måste i första hand den nuvarande tågtrafiken säkerställas.

Det skriver de främsta företrädarna för Regionförbundet Sörmland, ordföranden Marita Bengtsson (S) och vice ordförande Daniel Portnoff (M), i ett brev som skickas till regeringen idag, torsdag den 4 november.

Oönskade konsekvenser av tågtrafikens avreglering

Regionförbundet Sörmland och våra medlemmar vill uppmärksamma regeringen på de konsekvenser som vi ser av den pågående avregleringen av tågtrafiken. Det är framför allt de kortsiktiga konsekvenserna vi nu kan bedöma och det som händer i Sörmland är att SJ:s trafikutbud minskar samtidigt som det ännu inte finns några nya operatörer. Konsekvensen av detta blir att landstinget och kommunerna tvingas ta ställning till att tillföra stora resurser för att köpa den idag befintliga tågtrafiken som SJ framöver inte anser lönsam.

Under sommaren och hösten har vi fått besked om förändringar i trafikutbudet på både Svealandsbanan och Västra stambanan. Förändringarna drabbar länets hårt prövade tågpendlare som redan idag tycker att trafikutbudet är otillräckligt. Det innebär att landstinget och berörda kommuner nu tvingas köpa till tågtrafik för mellan 40 – 50 miljoner kronor per år enbart för att upprätthålla den nuvarande trafiken. Dessa resurser och mer därtill behövs för att förbättra utbudet av tågtrafik i pendlarlänet Sörmland inte för att betala för den trafik som tidigare ingick i SJ:s utbud.

Cirka 20 % av den sörmländska arbetskraften pendlar idag över gränserna till andra län, främst till Stockholm. Merparten av dessa använder tåget och kan göra detta så länge turtäthet och tillförlitlighet kan upprätthållas. På grund av kapacitetsbrist är trycket på järnvägarna i vårt län mycket stort. Konkurrensen mellan den regionala pendlingstrafiken och den nationella fjärrtrafiken ökar i takt med att allt fler väljer att resa med tåg. För att inte tvinga pendlarna att flytta eller tvinga dem tillbaka till att åka bil måste i första hand den nuvarande tågtrafiken säkerställas.

På den avreglerade tågmarknaden anpassar nu SJ sin trafik vilket de alltså gör redan innan andra aktörer etablerat sig. Konsekvenserna av detta blir att landstinget och kommunerna mycket snabbt måste öka sina kostnader för att köpa tågtrafik som man idag inte behöver betala för. Denna övervältring av kostnader på landsting och kommuner gör att utlovade förbättringar av regionaltågtrafiken och kollektivtrafiken i sin helhet måste skjutas på framtiden.

Sörmland är en del av den expanderande Stockholm-Mälarregionen där människor och företag bor och rör sig i en funktionell arbetsmarknadsregion. Denna regionförstoring är nödvändig om Stockholm ska kunna fortsätta att vara landets starkaste tillväxtmotor. Då kan inte förutsättningarna för invånarnas pendlingsresor med tåg försämras med så kort framförhållning. Vi på den regionala och lokala nivån måste få tid och möjlighet att erbjuda vettiga alternativ.

Regionförbundet Sörmland anser att de konsekvenser som beskrivs här ovan är oacceptabla för vårt län. Det kommer att ta tid innan avregleringen leder till att fler operatörer etablerar sig och att det kommersiella utbudet av tågtrafik därmed ökar, åtminstone på regional nivå. Därför behöver vi redan nu få rådighet över tågtrafiken i vårt eget län. Vi behöver möjligheter att upphandla regionaltågtrafik utan att utkonkurreras av långväga fjärrtågtrafik. Vi vill att regeringen uppmärksammar dessa oönskade konsekvenser och tar initiativ till en dialog kring hur de ska kunna lösas.

REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND
Regionstyrelsen

Marita Bengtsson Ordförande

Daniel Portnoff Vice ordförande

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-04-01

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58