Meny

Regionstyrelsen sammanträder

Regionförbundet Sörmlands styrelse sammanträder, torsdagen den 29 april.

Regionstyrelsen sammanträder!

Torsdag den 29 april, kl 09.00 - ca 13.00.
Plats: Stiftsgården Stjärnholm, Oxelösund.
Lokal: ”Örebro”, som ligger i annexet ”Nygården” (den långa byggnaden till höger om parkeringen.

Dagordning

Hålltider: Information kl 09.00. Partigrupper ca kl 10.50. Lunch ca kl 11.30. Beslutsärenden ca kl 12.15

A Mötet öppnas

B Godkännande av dagordning

C Justerare

D Information/diskussion (kl 09.00)

1 Hur får vi fler strukturfondsprojekt till Sörmland! (09.00 - 09.40) I regionförbundets verksamhetsplan 2010 finns följande effektmål: ”Bidra till ökad tillväxt i Sörmland genom ökat nyttjande av EU:s strukturfonder. Öka kunskapen om EU-finansiering och stimulera till att fler ansökningar om stöd görs.” Catharina Frändberg och Elisabeth Langgren Lundov informerar om regionförbundets arbete med strukturfonderna.

2 Kompetensplattform och varselsamordnaruppdrag (09.40 - 10.00) Elisabeth Berglund och Göran Norberg

3 Förbundsdirektören informerar Trafikfrågor (10.00 - 10.20) Aktuellt från regeringen (10.20 - 10.40) Beslut om infrastrukturplanen, konsekvenser för Sörmland Förvaltningspropositionen ”Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt” Kommentarer till beslutsärendena (10.40-10.50)

E Partigrupper (kl 10.50 - 11.30)

F Lunch (11.30 - 12.15)

G Beslutsärenden (kl 12.15)

§ 10 Samverkansavtal och ägardirektiv för ALMI Stockholm Sörmland

§ 11 Förlängning av avtal och strategi för besöksnäringen

§ 12 Fördelning av statligt stöd för hemsändningsbidrag

§ 13 Medfinansiering av projektet Robotdalen åren 2011 - 2013 § 14 Medfinansiering av utvecklingsarbete inom Företagsam Sörmland, ett regionalt resurscentrum

§ 15 Anmälningsärenden

H Övriga frågor

1 EU-mötet i Nyköping

I Avslutning (ca 13.00)

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Kommunikationschef

Ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58