Meny

Regionstyrelsen sammanträder

Regionförbundet Sörmlands styrelse sammanträder, torsdagen den 29 april.

Regionstyrelsen sammanträder!

Torsdag den 29 april, kl 09.00 - ca 13.00.
Plats: Stiftsgården Stjärnholm, Oxelösund.
Lokal: ”Örebro”, som ligger i annexet ”Nygården” (den långa byggnaden till höger om parkeringen.

Dagordning

Hålltider: Information kl 09.00. Partigrupper ca kl 10.50. Lunch ca kl 11.30. Beslutsärenden ca kl 12.15

A Mötet öppnas

B Godkännande av dagordning

C Justerare

D Information/diskussion (kl 09.00)

1 Hur får vi fler strukturfondsprojekt till Sörmland! (09.00 - 09.40) I regionförbundets verksamhetsplan 2010 finns följande effektmål: ”Bidra till ökad tillväxt i Sörmland genom ökat nyttjande av EU:s strukturfonder. Öka kunskapen om EU-finansiering och stimulera till att fler ansökningar om stöd görs.” Catharina Frändberg och Elisabeth Langgren Lundov informerar om regionförbundets arbete med strukturfonderna.

2 Kompetensplattform och varselsamordnaruppdrag (09.40 - 10.00) Elisabeth Berglund och Göran Norberg

3 Förbundsdirektören informerar Trafikfrågor (10.00 - 10.20) Aktuellt från regeringen (10.20 - 10.40) Beslut om infrastrukturplanen, konsekvenser för Sörmland Förvaltningspropositionen ”Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt” Kommentarer till beslutsärendena (10.40-10.50)

E Partigrupper (kl 10.50 - 11.30)

F Lunch (11.30 - 12.15)

G Beslutsärenden (kl 12.15)

§ 10 Samverkansavtal och ägardirektiv för ALMI Stockholm Sörmland

§ 11 Förlängning av avtal och strategi för besöksnäringen

§ 12 Fördelning av statligt stöd för hemsändningsbidrag

§ 13 Medfinansiering av projektet Robotdalen åren 2011 - 2013 § 14 Medfinansiering av utvecklingsarbete inom Företagsam Sörmland, ett regionalt resurscentrum

§ 15 Anmälningsärenden

H Övriga frågor

1 EU-mötet i Nyköping

I Avslutning (ca 13.00)

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58