Meny

Framtidens kollektivtrafik i Sörmland

Fredagen den 18 november samlas länets ledande politiker, tjänstemän och samverkande aktörer på Eskilstuna teater. Slutrapportering av projektet Framtidens kollektivtrafik i Sörmland står på agendan tillsammans med mobilisering inför den nya kollektivtrafiklagstiftningen och följande åtaganden om trafikförsörjningsprogrammet.

- Målsättningen är att fler ska välja att åka kollektivt i framtiden, både för trafiksäkerhetens skull som för miljöns skull. Därför behöver kollektivtrafiken effektiviseras så att den passar medborgarnas behov av pendling till och från arbetet eller till anpassad tur till tåget, berättar Viking Jonsson, (S), ordföranden, Regionförbundet Sörmland.

Kollektivtrafikfrågan står under betydande påverkan. En ny lagstiftning är på väg in, en lagstiftning vars intention är att öka resenärens möjligheter - och i Sörmland har redan mycket hänt. Bland annat att Länstrafiken Sörmland var först i Sverige med tecknande av tjänstekoncessionsavtal vilket innebär att entreprenören får ett ökat inflytande över hur trafiken utformas och marknadsförs för att locka fler resenärer.

Flera kommuner i Sörmland har valt att satsa på en förbättrad stadstrafik. I Nyköping har kommunen sedan augusti 2010 erbjudit sina medborgare en utökad trafik, en buss "varje kvart" i högtrafik och som hittills inneburit att resandet har ökat med 20 procent, bara under det första året. I Eskilstuna införs i december 2011 ett nytt linjenät som resulterar i fler avgångar och en ökad möjlighet för dig som resenär att välja buss.

- Vi har förbättrat kvalité och turtäthet och ser ett ökat resande. Många fler möjligheter att rationalisera trafiken återstår. Innan vi tillför mer resurser ska vi optimera det vi har, säger Ylva G Karlsson, (MP), ordförande Länstrafiken Sörmland. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen av länets kollektivtrafik. Därför har Länstrafiken och Regionförbundet Sörmland under året drivit projektet Framtida kollektivtrafik i Sörmland med syfte att framförallt utveckla och förbättra landsbygdstrafiken.

I projektet har varje kommun genomlysts för att hitta smartare trafiklösningar till gagn för såväl resenären som samhället. I respektive kommunöversyn har trafikförslag tagits fram för varje kommun. Betydelsefulla ledord i arbetet har varit förenkling, förtätning, förkortning och fördubbling. En viktig del i arbetet har också varit att trafiken ska vara kostnadseffektiv och att resurserna ska prioriteras där resandeunderlaget är som störst.

Arbetet har utmynnat i 10 rapporter där varje kommuns översyn presenteras i sin rapport, samt en slutrapport över hela översynsarbetet.

För mer information kontakta:
Viking Jonsson (S), ordföranden Regionförbundet Sörmland, Mobil: 070-528 22 45

Ylva G Karlsson (MP), ordföranden Länstrafiken Sörmland, Mobil: 0734-38 82 44

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-30

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45