Meny

Ny plan för transportinfrastrukturen i länet

Regionförbundet Sörmland har i ett direktiv från regeringen fått i uppdrag att ta fram en regional plan för transportinfrastrukturen för åren 2014-2025 senast den 16 december i år.

Det innebär att förslaget till plan nu ska remissbehandlas och justeras under hösten.

Processen under våren har präglats av politiskt engagemang och stor öppenhet. Den 25 april hölls en konferens i länet för att hålla en öppen dialog och förankra grunderna för planen.

Planförslaget som nu presenteras utgår från det nya planeringssystemet och innehåller två olika planperioder med olika nivåer av preciseringar. Under den första sexårsperioden har de av regeringen tilldelade medlen fördelats enligt cirkeldiagrammet. Den största tydliga satsningen är att bygga ut riksväg 55 mellan Katrineholm och Strängnäs via Flen till en mötesfri landsväg i tre etapper.

Satsningarna på såväl kollektivtrafik som cykelvägar enligt den tidigare antagna cykelstrategin för länet är mer omfattande än tidigare och markerar tydligt att planen numera kan innehålla flera olika slags åtgärder.

Planen föreslår även åtgärder för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten längs riksväg 57 mellan Gnesta och E4. Denna sträcka ligger inom Stockholms län men Sörmland är ändå beredda att satsa pengar där för att Stockholm ska kunna genomföra de nödvändigaste åtgärderna.

- Det är glädjande att vi har enats politiskt och mellan kommunerna kring denna viktiga plan och att vi har hittat en balans mellan att fortsätta på tidigare påbörjade satsningar på exempelvis 55:an och samtidigt ta vårt ansvar för att upprätta en långsiktigt hållbar plan med stora satsningar inom kollektivtrafiken och även på de strategiska cykelstråken, säger Viking Jonsson, (S), ordförande för regionförbundet i en kommentar.

Följande ledamöter har ingått i beredningen för arbetet med den regionala planen för transportinfrastruktur:
Jimmy Jansson (S), tillika ordförande för beredningen
Åsa Kullgren (S)
Urban Granström (S)
Jan-Olof Blomster (FP)
Magnus Johansson (MP)
Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Daniel Portnoff (M)
Lars Härnström (M)
Jens Persson (C)

Bilagor:
Ladda ned remissversionen av "Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland 2014-2025"
Ladda ned "Miljökonsekvensbeskrivning av regional infrastrukturplan för Sörmland 2014-2025"

För mer information, kontakta
Viking Jonsson (S) Ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Jimmy Jansson (S) Ordförande i beredningen för infrastrukturplanen 2014-2025
070 - 086 65 02

Carina Jönhill Nord Ansvarig för infrastrukturfrågor på Regionförbundet Sörmland
070 – 347 78 89

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45