Meny

Regionförbundet kritiskt till Trafikverkets vägplan för väg 57

- Regionförbundet Sörmland anser inte att Trafikverkets vägplan för ombyggnaden av väg 57, mellan Gnesta och E4:an, tillgodoser de ambitioner och krav som Sörmland har för den aktuella sträckan.

Det skriver Regionförbundet Sörmland i sitt yttrande över projektet och fortsätter:

- Väg 57 är ett medfinansieringsprojekt och Sörmland har lagt 42 miljoner kronor ur den regionala transportinfrastrukturplanen för att medfinansiera ombyggnaden i Stockholms län, heter det i yttrandet som skickats till Trafikverket i Region Stockholm idag sedan regionstyrelsen sagt sitt vid regionstyrelsens möte.

- Åtgärderna och vägplanens samlade förslag tar inte tillräcklig hänsyn till förväntad befolkningsökning och därav följande exploatering och bostadsbyggande i kringliggande områden vilket kommer att påverka vägsträckans nyttjande, skriver regionförbundet och fortsätter: - Vi anser att föreslagna åtgärder bara kommer att göra marginell skillnad på framkomlighet i närtid och inte alls i en framtid då trafikflödena ökar.

I sitt yttrande poängterar också regionförbundet att sträckan Gnesta-E4 har stor betydelse för många pendlare från Sörmland med arbete i Södertälje och Stockholm eftersom drygt 65 procent av Gnestas arbetsföra befolkning pendlar till just Stockholms län.

- Regionförbundet anser att konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna är bra ur ett trafiksäkerhetsperspektiv men otillfredsställande ur ett regionalt utvecklingsperspektiv och bidrar i för låg grad till att stärka de funktionella sambanden mellan länen.

Regionförbundet anser också att bra åtgärdslösningar för Järna tätort saknas och konsekvenserna av de föreslagna åtgärderna där har liten positiv effekt. De små framkomlighetsvinster som projektet i stort kan ge, det vill säga en till två minuters restidsvinst, kommer att ätas upp av trafiksituationen i Järna, konstaterar förbundet.

För mer information, kontakta
Viking Jonsson, (S), ordförande för Regionförbundet Sörmland 070 – 528 22 45

Redaktör: Monica Swärd

Uppdaterad: 2015-03-27

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Viking Jonsson (S), Vingåkers kommun

Ordförande i regionstyrelsen, ordförande i arbetsutskottet, ingår i regionstyrelsens presidium

Skicka e-post
Telefon: 070-528 22 45