Meny

160 miljoner i EU – stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige har vid sammanträdet idag, den 10 juni, prioriterat tolv olika projekt som tillsammans får 160 miljoner kronor i EU-stöd.

 

-  Det är väldigt spännande projekt med stor spännvidd vilket gör att det ska bli intressant att följa deras resultat, säger Greger Tidlund, ordförande för strukturfondspartnerskapet i en kommentar.


Två av projekten förväntas skapa över 1 000 arbetstillfällen. Omsättningen beräknas öka med 35 procent hos de deltagande företagen och flera projekt bidrar till att utveckla hela regionens utveckling och konkurrenskraft.

Projektmålet är att öka antalet innovativa bolag med en omsättning på över 100 miljoner, vilket också kommer att ge fler arbetstillfällen. Det finns också projekt som bidrar till energieffektivisering i de 200 företag som deltar, här räknar man med en minskad energianvändning med 2000 MWH.

Det pågår också ett stort omställningsarbete mot ett fossilfritt samhälle och flera projekt kommer att bidra till den omställningen. Energipriserna har i snitt stigit med tre gånger mer än den genomsnittliga prisökningen sedan år 2000 och en minskning av energiåtgången stärker företagens konkurrenskraft och medför minskade koldioxidutsläpp.


- Det är bra att flera nya projekt kan köra igång med hjälp av pengar från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det bidrar till fler och växande företag och därmed fler jobb i Östra Mellansveriges fem län, säger Per Folkesson som är enhetschef på Tillväxtverket.

Tillväxtverket i Örebro kommer nu som förvaltande myndighet att fatta de formella besluten för varje projektägare.

För ytterligare information kontakta

Greger Tidlund,
ordförande i Regionala Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige
072 – 245 23 95

Elisabeth Langgren Lundov,
huvudsekreterare i Regionala strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
070- 666 49 64

 

Regionalfondsprojekt


Insatsområde 1
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

 

Projekt: Växtzon1.

Västerås Science Park är projektägare i ett samverkansprojekt tillsammans med science parks och inkubatorer i Östra Mellansverige.EU-stöd: 33,1 miljoner kronor för en projekttid om drygt tre år. Projektet ska stärka den innovativa förnyelse- och tillväxtkapaciteten för bolag i Östra Mellansverige genom ett förbättrat och samordnat användande av regionens innovativa miljöer. Insatserna ska stödja den affärsmässiga utvecklingen av innovativa bolag med hög tillväxtpotential.

För mer information: Matilda Eriksson, 021-490 02 73

 


Projekt: ÖMS Smart specialisering.

Länsstyrelsen i Västmanlands län är projektägare i ett samverkansprojekt med övriga regionalt tillväxtansvariga i Östra Mellansverige. EU-stöd: 4,9 miljoner kronor för en period om knappt två år. Projektet ska identifiera Östra Mellansveriges gemensamma styrkor för storregional utveckling och utifrån detta formulera en långsiktig strategi för smart specialisering som omfattar hela regionen.

För mer information: Mikael N. Hjort, 070- 289 36 67

 

 

Insatsområde 2
Att stärka konkurrenskraft för små och medelstora företag

 

Projekt: Almi Invest Östra Mellansverige Fond II.

Almi Invest Östra Mellansverige AB, EU-stöd 75 miljoner kronor för en projekttid på sju år. Ett mål är att tillföra investeringskapital till cirka 35 små och medelstora aktiebolag i regionen. Dessa bolag kan därmed utveckla sin verksamhet och förhoppningsvis skapa sammanlagt cirka 150 nya arbetstillfällen. Ett annat mål är att bidra till en bättre fungerande kapitalmarknad i regionen.

För mer information: Mikael Karlsson, 013- 20 07 80

 


Projekt: Tillväxtlyftet ,  Almi företagspartner Östergötland AB.
EU-stöd: 31,7 miljoner kronor för en projekttid på drygt tre år. Samtliga Almi Företagspartner i ÖMS går ihop för att samordnat erbjuda behovsanpassad rådgivning, tillgång till kvalificerad affärscoachning, nätverk och ökade kontakter med akademin i syfte att öka internationaliseringen i tillväxtföretag. 

För mer information: Henrik Dahlström, 013- 20 07 11


Insatsområde 3
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi i alla sektorer

 

Projekt: Energieffektiva företag genom Energikontor i samverkan.

Region Örebro län, EU-stöd på 4,5 miljoner kronor för en projektperiod på drygt tre år.  Projektet ska bidra till att små och medelstora företag ökar sina energieffektiviseringsåtgärder och att samverkan mellan viktiga aktörer inom området etableras.

För mer information, kontakta Päivi Lehtikangas, 018-602 63 23

 


Projekt: Framtidens solel i Östra Mellansverige.

Länsstyrelsen i Östergötland är projektägare i ett samverkansprojekt där övriga parter är Energikontoret Östra Götaland, Energikontoret i Mälardalen AB, Länsstyrelsen Västmanland, Region Örebro län och Stuns energi.

EU-stöd: 6, 9 miljoner kronor för en projektperiod om drygt tre år. Projektet ska genom dess aktiviteter bidra till att små och medelstora företag ökar investeringstakten i solel och på så sätt stärker konkurrenskraften.

För mer information: Erik Gotborn, 010-223 52 93

 


Projekt: Kompetenscentrum för energieffektivisering i företag ÖMS, förstudie.

Länsstyrelsen i Västmanlands län. EU-stöd: 250 000 kronor för en projektperiod på nio månader. En förstudie som ska kartlägga och beskriva insatser som kan stärka det redan existerande arbetet samt titta på hur ett kompetenscentrum kan utgöra en arena för energieffektivisering för små och medelstora företag.

För mer information: Jan van der Horst, 010- 224 93 70

 


Projekt: Offentlig innovationskraft för övergången till en koldioxidsnål ekonomi (CO2Off).

STUNS- Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle.EU-stöd: 2,9 miljoner kronor för en projekttid på drygt tre år. Målet är att genomföra testbäddsprojekt för att visa exempel på implementering av nya miljötekniklösningar. En skal- och spridningsbar arbetsmodell där kommunala bolag agerar tidig kund till miljöteknikleverantörer ska tas fram.

För mer information: Hans Nyhlén, 0709 - 72 50 44

 


Projekt: Etablering av mobilitetskontor i Östra-Mellansverige, förstudie.

Länsstyrelsen i Uppsala län. EU-stöd på 250 000 kronor för en projekttid på nio månader. Förstudien ska utreda förutsättningarna för att etablera mobilitetskontor i Östra Mellansverige. Ett mobilitetskontors uppgift är att stötta och stärka regionens arbete med hållbara persontransporter i syfte att minska klimat- och övrig miljöpåverkan samt stärka trafiksäkerheten genom beteendeförändringar.

För mer information: Göran Albjär, 010 – 223 32 02

 


Projekt: Plusenergiförskolan som logistiknod i det koldioxidsnåla lokalsamhället, Sustainable Innovation i Sverige AB.

EU-stöd: 250 000 kronor för en period om fyra månader. Projektet ska genomföra en förstudie för att utreda möjligheter vid renovering av förskolor/skolor till plusenergibyggnader. Fokus ligger på att nyttja den ökade energiproduktionen till att utveckla lokala transport-/logistiknoder som servar lokalsamhällets mobilitetsbehov.

För mer information: Anders Hollinder, 076-779 74 09

 


Projekt: Hållbart resande, förstudie.

Region Örebro län.EU-stöd på 202 766 kronor för en projekttid på åtta månader.  Förstudien syftar till att skapa en plattform för att företag och människor i Örebro län ska få förutsättningar att spara energi och minska sina utsläpp från transporter. Detta ska ske genom arbete med Mobility Management, som handlar om att förändra resenärers attityder och beteenden.

För mer information: Katarina Bååth, 019- 602 63 74

 


Projekt: Samverkan i bygg och fastighetssektorn, förstudie.

Region Örebro län. 183 233 kronor för en projektperiod på nio månader. Förstudien ska kartlägga och beskriva nuvarande samverkansinitiativ, både lokala och regionala, samt dess intressenter för att sedan ge förslag till utveckling och organisering av ett samverkansinitiativ i Örebro län.

För mer information: Dag Lundblad, 019-602 63 29

 


Fotnot:
Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige har till uppgift att prioritera projektansökningar som bidrar till genomförande av Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning och regional plan för Socialfondsprogrammet i Östra Mellansverige.

Strukturfondspartnerskapet utgörs av 25 ledamöter från kommuner och landsting, länsstyrelser, arbetsmarknadens organisationer, arbetsförmedlingen, universitet och intresseorganisationer/ föreningar.

Under perioden 2014-2020 ska drygt 564 miljoner kronor användas till satsningar i regionen som stärker företagens konkurrenskraft och får fler företag att växa, som ökar nyföretagandet och som bidrar till att fler människor kommer i arbete. Regionen Östra Mellansverige utgörs av länen Uppsala, Örebro, Västmanland, Södermanland och Östergötland.

 

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Elisabeth Langgren Lundov

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Elisabeth Langgren Lundov

Sekreterare

Huvudsekreterare för Östra Mellansveriges strukturfondspartnerskap.

Skicka e-post
Telefon: 070-666 49 64