Meny

72 miljoner till biogas i Sörmland

Två nya lantbruksbaserade biogasanläggningar, en i Strängnäs och en i Stigtomta utanför Nyköping, kan nu bli verklighet sedan Naturvårdsverket beviljat satsningar på lokala klimatinvesteringsmedel. Tillsammans kan biogasanläggningarna reducera koldioxidutsläppen med 25 500 ton årligen och förse 220 bussar eller 8 000 personbilar med lokalproducerat förnybart drivmedel.

I Sörmland finns en stor potential för lokal produktion av biogas för användning som drivmedel. Redan i dag finns biogasanläggningar i Eskilstuna och Katrineholm som förser bussar och bilar med förnybart bränsle.

Regionförbundet Sörmland har tillsammans med samverkansorganisationen Biogas Öst samordnat en ansökan för att stötta de lokala företagare som vill genomföra satsningen. Hela sexton sörmländska företag ingår som delägare i biogasanläggningarna, som innebär en total investering på 180 miljoner kronor. Efter dagens positiva besked bidrar det så kallade ”Klimatklivet” med  40 procent av investeringen.

- Regionförbundet har stöttat initiativet i första hand som en satsning på det lokala näringslivet och som en del i den regionala utvecklingen. Vi ser många olika samhällsnyttor med att vårt lokala näringsliv kan bidra till att uppnå det nationella målet om en fossiloberoende fordonsflotta, säger Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Anläggningarna ska i första hand producera biogas från gödsel och restprodukter från lantbruk och livsmedelsindustri. Det som blir kvar efter biogasproduktionen är en näringsrik biogödsel som återförs till lantbruket, ersätter konstgödning och bidrar till att utveckla livsmedelsproduktionen i Sörmland.

- Att satsningen äntligen blir av innebär nya affärsmöjligheter för oss lantbrukare, säger Kjell Johansson, Sjukälla Gård, som är en av delägarna i den tänkta anläggningen i Stigtomta utanför Nyköping.


- Nu är nästa viktiga steg att hitta långsiktiga kunder för biogasen. Exempelvis kan gasen enbart från vår anläggning driva 100 bussar i Sörmland. Vi lokala företagare ser ju helst att gasen stannar i vårt län och inte skickas till Stockholm, fortsätter Kjell Johansson.

- I Nyköpings kommun har vi länge varit engagerade i att försöka få till en lokal produktion av biogas och vi har länge satsat på biogas i våra egna fordon. Därför ser vi fram emot vad en ny lokal biogasanläggning kan innebära, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande i Nyköping.

Biogasanläggningen i Strängnäs ska uppföras på Gorsinge industriområde, ett bra läge nära den lokala bussdepån. Biogasanläggningen möjliggör även ett publikt gastankställe i Strängnäs.
 – En gasmack i Strängnäs skulle betyda mycket för mitt företag, det är något som vi har efterfrågat länge. Vi har gasbilar redan i dag eftersom vi har sett det som en viktig miljösatsning, så självklart är det en stor nackdel att inte kunna tanka på hemmaplan, berättar Nicklas Thörne på Taxi Strängnäs.

Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, ser positivt på Naturvårdsverkets besked.
 - Det är glädjande för det lokala näringslivet att satsningen nu är ett steg närmare att kunna genomföras.

- Biogasanläggningen i Strängnäs innebär även nya möjligheter för Eskilstuna. Vi har länge varit framgångsrika på biogasproduktion och att använda gasen i kollektivtrafiken. En ny biogasanläggning i grannkommunen kan innebära intressanta möjligheter till samverkan, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande Eskilstuna.


För mer information, kontakta:


Christoffer Wendel, Regionförbundet Sörmland

 070 - 679 78 82  

Beatrice Torgnysson Klemme, Biogas Öst

 073 - 397 06 25

Fakta om biogasanläggningarna

Fakta Swedish Biogas International Stigtomta AB
Företaget: Ägs av åtta lantbrukare och Swedish Biogas International.

Lokalisering: Fastigheten Rösäng 3:1 i Nyköpings kommun. Ett strategiskt läge nära E4:an.

Miljötillstånd: Miljötillstånd har erhållits för att uppföra en biogasanläggning som producerar biogas från maximalt 99 900 ton energigrödor och organiskt avfall för framställning av maximalt 4 500 000 Nm3 (45 GWh) fordonsgas per år.

Produktionsplan: Minst 51% av råvaran ska utgöras av gödsel och de delägande lantbruksföretagen kommer att leverera stallgödsel till anläggningen och få tillbaka biogödsel.
Anläggningen kommer snarast möjligt efter uppstart att expandera till maxkapaciteten enligt tillståndet.

Anläggning: Biogasanläggningen kommer att bestå av två rötkammare med en volym på 10 000 m3 sammanlagt. Rötningen kommer att ske mesofilt d v s vid en temperatur på ca 38 grader. Den producerade rågasen ska uppgraderas till fordonskvalitet. En kompressorstation och uppställningsplats för containrar med gasflaskor, s k gasflak, kommer att byggas för att kunna distribuera fordonsgasen till marknaden.

Biogödsel: För att hantera näringsämnena i den producerade biogödseln på bästa sätt kommer en anläggning för separering av biogödsel att byggas. Biogödselseparering sker i en våt kväverik fraktion och en torr fosforrik fraktion med hjälp av en skruvpress. På så sätt kan näringsämnen fördelas mellan olika lantbruksverksamheter samt spridas när de bäst behövs.

Klimatnytta: Anläggningen beräknas reducera växthusgasutsläpp med 12 100 CO2 ekvivalenter per år bland annat genom att ersätta fossila drivmedel inom transportsektorn, motsvarande 120 bussar eller 4200 personbilar.

Investeringsnivå: 100 miljoner SEK.

Fakta Strängnäs Biogas AB
Företaget: Ägs av fem lantbruksföretag och tre lokala småföretag.

Lokalisering: Fastigheten Gorsinge 1:1 i Strängnäs kommun. Ett strategiskt läge nära vägarna E20 och väg 55, samt nära Strängnäs bussdepå, avloppsreningsverk, kraftvärmeverk och en lämplig plats för ett nytt tankställe för fordonsgas i Strängnäs.

Miljötillstånd: Miljötillstånd har erhållits för att uppföra en biogasanläggning som producerar biogas från maximalt 100 000 ton energigrödor och organiskt avfall för framställning av maximalt
6 000 000 Nm3 (60 GWh) fordonsgas per år.

Produktionsplan: Inledningsvis så kommer produktionen att ske från cirka 40 000 ton råvara per år bestående av gödsel, organiskt avfall och vallgröda, vilket motsvarar en fordonsgasproduktion på 2,6 miljoner Nm3 per år (cirka 25 GWh). Därefter finns planer på att successivt vidareutveckla anläggningen upp till en produktionskapacitet runt 40 GWh. I det första steget skulle även ca 2000 ton matavfall från Strängnäs kommun kunna rötas.

Anläggning: Till stor del kommer anläggningen att likna den som beskrivits för Stigtomta Biogas.

Biogödsel: De lantbrukare som levererar gödsel till anläggningen kommer att få tillbaka biogödsel i den mån de behöver och resten kommer att säljas eller övertas av växtodlare i närheten av anläggningen.

Klimatnytta: Anläggningen beräknas reducera växthusgasutsläpp med 13 400 CO2 ekvivalenter per år främst genom att ersätta fossila drivmedel inom transportsektorn, motsvarande 100 bussar eller 3800 personbilar.

Investeringsnivå: 80 miljoner kronor.

Fakta om Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar
Satsningen Klimatklivet är en del av regeringens vårbudget som riksdagen beslutade om i juni 2015. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala klimatinvesteringar.
Under 2015 kommer stödet att uppgå till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor årligen är aviserade för 2016 till 2018. Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2017-05-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Christoffer Wendel

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Christoffer Wendel

Strateg

Infrastrukturutveckling

Skicka e-post
Telefon: 070-679 78 82