Meny

Trojkan som ska föra Sörmland vidare till en större region

Viking Jonsson (S), Åsa Kullgren (S) och Daniel Portnoff (M) – det är de tre personer som idag har utsetts till kontaktpersoner för det fortsatta arbetet med en ny regional indelning av Sverige.

Deras uppgift är att ta ett särskilt ansvar för att samordna diskussionerna i Sörmland samt att företräda länet vid nationella överläggningar och direkta kontakter med den så kallade Indelningskommittén som består av före detta landshövding Barbro Holmberg och före detta riksdagsledamoten Kent Johansson.

- Frågan om Sveriges regionala indelning har diskuterats i decennier utan att frågan har fått någon egentlig lösning. Nu ser jag verkligen fram emot att det kommer att hända något, säger Viking Jonsson i en kommentar.

Det första mötet med Indelningskommittén äger rum redan den 21 oktober.
Kommitténs uppdrag är att föreslå en ny läns- och landstingsindelning som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting.

Kommittén ska, enligt regeringens direktiv, föra dialog med landsting, kommuner, kommunala samverkansorgan, länsstyrelser, andra statliga myndigheter och SKL. Det är också klart uttalat att deras förslag ska vara väl förankrat hos berörda parter när de lämnar sitt slutbetänkande i augusti 2017. Och senast den 1 januari 2023 förslagen ska träda i kraft.

Beslutet om att utse dessa tre personer fattades vid Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte i Katrineholm idag. Uppmaningen från SKL, Sveriges kommuner och landsting, var att utse tre ledande politiska företrädare för att utgöra länsvisa kontaktpersoner.

De tre är, utöver ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott, Åsa Kullgren ordförande i landstingsstyrelsen, Daniel Portnoff, kommunalråd i Trosa och Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland.

SKL har även uppmanat kommuner och landsting att, inom respektive län, bilda en arbetsgrupp för att möjliggöra en bredare representation såväl när det gäller partier som kommuner och därmed medverka till ökad delaktighet och insyn.

- Under det fortsatta arbetet behöver också formerna för dialog diskutera och vidareutvecklas, tillägger Viking Jonsson.

Den första gemensamma diskussionen – tillsammans med indelningskommittén- äger rum den 21 oktober.


För mer information, kontakta
Viking Jonsson, ordförande för Regionförbundet Sörmland
070 – 528 22 45

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2015-09-04

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Monica Swärd

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Monica Swärd

Administrativ chef och kommunikationschef

Chef för administrativa enheten och ansvarig för den övergripande externa kommunikationen.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 528 49 58