Meny

Publikationer

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2017-03-08

Regional handlingsplan för klimat och miljö i det sörmländska tillväxtarbetet

Regional handlingsplan för klimat och miljö i det sörmländska tillväxtarbetet

Regionförbundet har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Målet är att bidra till en mer hållbar utveckling i Sörmland genom att ta vara på den potential som ett aktivt arbete med klimat- och miljöfrågor ger.

Attraktiva bytespunkter i Sörmland

Attraktiva bytespunkter i Sörmland

Hur ser det ut på hållplatser och stationer runt om i länet? Vilka åtgärder skulle göra dem till trevligare, säkrare och mer lättillgängliga platser att vistas på - och vad skulle det kosta att ordna? Den här rapporten som tagits fram av Trivector på uppdrag av Regionförbundet Sörmland ger vägledning i frågorna.

Ostlänkens tillväxteffekter

Ostlänkens tillväxteffekter

Den här rapporten är en uppföljning till de tidigare som getts ut om Ostlänken med riktat fokus mot de tillväxteffekter som förväntas uppstå till följd av en ökad ekonomisk aktivitet under byggtiden 2017–2028. Den redogör för hur även andra branscher än byggsektorn påverkas.

Strategi för smart specialisering i Sörmland

Strategi för smart specialisering i Sörmland

I strategin "Smart specialisering i Sörmland" definieras ett antal styrkeområden som har stor potential att utvecklas och vara fortsatt betydelsefulla även i framtiden.

Östra Mellansverige 2025 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Östra Mellansverige 2025 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos

Rapporten ”Östra Mellansverige 2025 Utbildnings- och arbetskraftsprognos ” innehåller prognoser och beskrivningar av ett 40-tal olika utbildningar. Den beskriver även befolkningsutvecklingen i länet och den strukturomvandling som pågår på arbetsmarknaden.

Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg

Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg

Det här magasinet är slutrapporten från projektet "Attraktiv arbetsgivare inom vård och omsorg". I det kan du läsa om strategier som bidrar till att fler väljer att utbilda sig och arbeta inom sektorn. Vilka karriärvägar finns, vilken ny teknik förändrar arbetet, vilka är de nya målgrupperna att anställa och hur kan synen på yrkena ändras?

Hur försörjs Östra Mellansverige med högskoleutbildad arbetskraft?

Hur försörjs Östra Mellansverige med högskoleutbildad arbetskraft?

Orter som har nära till högre utbildningar får bättre tillgång till kvalificerad arbetskraft än andra. Framför allt beror det på att många av de utbildningar som har hög efterfrågan på arbetsmarknaden rekryterar bästa bland dem som redan bor på orten.

Sörmlandsstrategin - ett folkhälsodokument? Kortversion

Sörmlandsstrategin - ett folkhälsodokument? Kortversion

Kortversionen som belyser hur Sörmlandsstrategin kan kopplas till folkhälsoarbete.

Sörmlandsstrategin - ett folkhälsodokument?

Sörmlandsstrategin - ett folkhälsodokument?

Vilka kopplingar till folkhälsa finns i de mål och strategier som länets regionala utvecklingsprogram, Sörmlandsstrategin 2020, bygger på? I den här rapporten som är framtagen av regionstyrelsens beredning för jämlik hälsa påvisas en rad relevanta kopplingar.

Sörmland- Nära Stockholm

Sörmland- Nära Stockholm

Sörmlands läge mitt i Sveriges främsta tillväxtregion, den expansiva Stockholmsregionen, går att dra ännu mer nytta av. Med en vision som tar avstamp i nutid men som också pekar framåt, visas länets betydelse och möjligheter och vad som kan förbättras.

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Maria Edström

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Maria Edström

Kommunikatör

Huvudredaktör för hemsida och nyhetsbrev.

Skicka e-post
Telefon: 070-644 88 81