Meny

Regeringsuppdrag för Jämställd Regional Tillväxt 2016-2018

Nyhetsbild: Bild på tre företagsamma personer.

Kvinnor och män ska på likvärdiga villkor ha inflytande och tillgång till de resurser som satsas på tillväxt. Därför har Regionförbundet Sörmland tilldelats 1,8 miljoner kronor fördelat över tre år, för att stärka arbetet mot detta mål.

Bakgrund

Regeringen har gett Tillväxtverket i uppdrag att fördela medel för arbete med jämställd regional tillväxt till de regionalt tillväxtansvariga i varje region. För Sörmlands del innebär det 600 000 per år i tre år (2016-2018). 

 

Under våren och sommaren 2016 gav Tillväxtverket varje region i uppdrag att göra en nuläges- och behovsanalys för att ha ett underlag att utgå ifrån då det i senare skede skulle bestämmas vilka prioriteringar som skulle göras. Nuläges- och behovsanalysen togs fram med hjälp och input av många aktörer i regionen. Det var viktigt att involvera all expertis vi har tillgänglig i länet för att göra kloka och effektiva prioriteringar. Med nuläges- och behovsanalysen som grund skrevs senare en ansökan med de valda prioriteringarna.

Under sena hösten 2016 tilldelades medlen från Tillväxtverket. Förberedelser i projektet påbörjades redan i oktober 2016 och verksamheterna startades vid årsskiftet 2016/17. 

 

Regionförbundets prioriteringar

Vi landade i två prioriteringar som vi kommer att arbeta med inom regeringsuppdraget.

Den första prioriteringen handlar om en riktad kommunikationsinsats med temat Jämställdhet för tillväxt. Syftet med prioriteringen är tydligt visa skillnaderna mellan kvinnor och män med ett intersektionellt perspektiv. Regionens politiker och tjänstemän måste bli mer medvetna om nödvändigheten i att fortsätta arbeta för jämställdhet, vilken betydelse det har för tillväxten i regionen och vilka resurser Sörmland annars går miste om. Metoden som ska användas är att ge ett perspektiv på frågan som målgruppen är intresserad av, jämställdhet som tillväxtfaktor, och kommunicera det på ett sätt som väcker intresse hos målgruppen.

 

Den andra prioriteringen innebär en jämställdhetsintegrering av Europeiska regionalfondens processer, vilket är ett länsövergripande projekt i Östra Mellansverige (ÖMS). Regionalt utvecklingsansvariga i ÖMS och Tillväxtverkets kontor i Örebro ska i samverkan ta fram processer för planering och genomförande av projekt inom regionalfondsprogrammet 2014-2020. Syftet är att öka möjligheterna för kvinnor och män att ha samma förutsättningar för inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. Samverkan ska även ske med Strukturfondspartnerskapet i ÖMS.

 

Den möjlighet som regionen nu får i och med regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt ska inte ses som ett separat spår som pågår, utan någon koppling till andra insatser som andra aktörer har startat. Snarare så ska den kroka arm med det som sker i regionen. På så sätt säkerställer vi att startsträckan blir kortare och insatserna får mer effekt. 

 

Läs mer om Tillväxtverkets uppdrag här

Sörmlands nuläges- och behovsanalys

 

 

 

 

 

 

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Camilla Neudorfer

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Camilla Neudorfer

Strateg

Jämställdhet och integrationsfrågor.

Skicka e-post
Telefon: 070-673 80 90