Meny

Sörmlandsstrategin

Oberoende av hur vi mäter hållbar utveckling så är det resultatet av ett ömsesidigt samspel mellan en rad faktorer. Sörmlands modell för hållbar regional utveckling belyser utifrån människan och befolkningen i centrum hur boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv påverkar varandra. Modellen beskriver även ett antal förutsättningar som påverkar detta samspel.

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2018-06-26

Regional

Nationell

Global

Lokal

Omvärld

Utvecklingen i Sörmland påverkas allt mer av våra relationer med och utvecklingen i vår omvärld. När förutsättningarna i omvärlden förändras får det konsekvenser för Sörmland.

Kultur och värderingar

Kultur är ett mångtydigt begrepp. Det kan handla om den kultur som präglar en bygd som traditioner, värderingar och förhållningssätt. Det kan också handla om specifika fysiska miljöer, kulturmiljöer och landskap.

Kunskap och teknik

För att tillväxten i Sörmland ska vara långsiktigt hållbar i en global ekonomi krävs innovationskraft och förmåga att anpassa sig och ställa till nya förutsättningar och krav.

Tillgänglighet

Infrastrukturen är ett medel för att skapa en utveckling som är långsiktigt hållbar. Allt snabbare och tillgängligare transporter har på ett dramatiskt sätt förändrat var vi bor och arbetar och var samhällsservice och handel finns.

Miljö och klimat

En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer människor bor och verkar i. Miljöfrågorna har betydelse för att skapa ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt Sörmland.

Utbildning

En god utbildning på alla nivåer, från förskola till universitet, är grundläggande för människors hälsa, arbetslivets kompetensförsörjning och ett hållbart samhälle.

Hälsa

Hälsoläget hos befolkningen hänger samman med utbildningsbakgrund, boendemiljö, arbete och ålderssammansättning. Förbättras befolkningens hälsa kan fler arbeta, brist på arbete kan däremot skapa ohälsa.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft är en av flera faktorer som påverkar vilka utbildningsval man gör. Utbudet av kompetens kan också gynna framväxten av vissa typer av näringar.

Näringsliv

Näringslivet både inom privat och offentlig sektor, har stor betydelse för länets utveckling. Det viktigaste tillväxthindret fler näringslivet är tillgången på arbetskraft med rätt kompetens.

Boendemiljö

Genom att stärka Sörmlands förutsättningar och skapa attraktiva boendemiljöer och arbetsplatser kan vi få fler personer att välja att bosätta sig och etablera sig här.

Människan i centrum

ESörmlands modell för hållbar regional utveckling utgår från människorna som bor, lever, arbetar, verkar och reser i Sörmland.

För muspekaren över modellen och klicka för att få veta mer.

O m v ä r l d
R e g i o n a l
N a t i o n e l l
G l o b a l
L o k a l
K u l t u r   o c h   v ä r d e r i n g
K u n s k a p   o c h   t e k n i k
T i l l g ä n g l i g h e t
M i l j ö   o c h   k l i m a t
Utbildning
Hälsa
Arbetsmarknad
Näringsliv
Boendemiljö

Den nya sörmlandsstrategin

En utveckling och tillväxt som är långsiktigt hållbar är beroende av de miljöer som människor bor och verkar i. Tillgången till bland annat arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, service, IT, kultur, hälso- och sjukvård och möjligheten att erbjuda goda livs- och boendemiljöer är avgörande för att skapa en region som kan attrahera, behålla och utveckla såväl kompetenser som företag och kapital.

Utvecklingen i Sörmland påverkas allt mer av våra relationer med och utvecklingen i vår omvärld. Det gäller såväl den globala arenan som det utbyte vi har med våra närmaste grannar.

När förutsättningarna i omvärlden förändras får det konsekvenser för Sörmland. Vissa förändringar kan komma fort medan andra är trender som håller i sig över tid. Det hållbara regionala utvecklingsarbetet behöver därför vara flexibelt och anpassningsbart.

Sörmlandsstrategin är Sörmlands utgångspunkt och vägledning för det regionala utvecklingsarbetet. Den presenteras bara i digitalt format vilket ger strategin en interaktiv karaktär med möjlighet till exempelvis egna statistikurval och panorering i kartor.  Formatet gör det också möjligt för strategin att vara ett levande och uppdaterat dokument med aktuell statistik, analyser och uppföljning.

Ändrade prioriterade inriktningar, förändringar i Sörmlands modell för hållbar regional utveckling, strukturbilden eller arbetsmetoden revideras och uppdateras efter politiska beslut.

Våra prioriterade inriktningar

  • En växande arbetsmarknad, där efterfrågan på kompetens och utbud av arbetskraft med olika utbildningsbakgrunder och erfarenheter kan mötas.
  • En växande befolkning, där bostadsmarknaden fungerar och utbudet av bostäder möter efterfrågan.

 

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36

Sörmlandsstrategin i sin helhet hittar du här