Meny

Attraktiva bytespunkter

Nyhetsbild: Bild på tågresenärer på perrongen vid Katrineholms station. Foto: Therese Swärd

Attraktiva bytespunkter är ett samverkansprojekt mellan regionförbundet och kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland som pågår under 2015-2016.

Bakgrund

Den samlade kunskapen om funktion, kvalité och standard på olika typer av bytespunkter för kollektivtrafik i Sörmland är bristfällig idag och det saknas en regional syn och politiska mål för kvalité på bytespunkter.

Samtidigt ökar ambitionsnivån genom byggande av nya resecentrum, effektivisering av busstrafiken, satsningar på modernisering av biljettsystem och realtidssystem och nya överenskommelser om ett större utbud av regionaltågstrafik och nya fordon. Dessa satsningar bör också följas av utvecklade bytespunkter av hög standard. Vilka krav bör ställas på nya bytespunkter och ombyggnationer av olika typer av bytespunkter i framtiden för att göra kollektivtrafiken attraktivare?

För att kunna gå hand i hand med alla parallella satsningar och på bästa sätt utveckla kollektivtrafikanläggningar behövs en långsiktighet och integrerad samhällsplanering mellan kollektivtrafikmyndigheten, regionförbundet, kommunerna och Trafikverket. I kollektivtrafiklagstiftningen pekas också särskilt på att det ska finnas tidsbestämda mål för en tillgänglig kollektivtrafik. De bytespunkter och linjer som är fullt tillgängliga för personer med funktionsnedsättning ska kunna beskrivas.

 

Syfte och mål

Projektet syftar till att utreda och förstå dagens standard, brister och behov samt hur byten mellan olika transportslag fungerar på olika bytespunkter i Sörmland idag. Kartläggningen och nulägesinventeringen ligger till grund för att diskutera och sätta regionala kvalitetsmål för befintliga bytespunkter samt föreslå åtgärder.

Projektet attraktiva bytespunkter ska ett bättre underlag om behovet av investeringar i kollektivtrafikanläggningar till kommande infrastrukturplaner. Genom projektet ger vi politiken ett bra underlag för prioriteringar av finansiering. Projektets resultat blir också en del av genomförandeplanen för tillgänglighetsstrategin för kollektivtrafik som beslutades av kollektivtrafikmyndigheten 2014.

Målet är att projektet ska skapa förutsättningar för att systematiskt kunna arbeta med att förbättra kollektivtrafikanläggningar i länet. Framtagna kvalitetsmål gör att vi kan följa upp framtida investeringsplaner för kollektivtrafikåtgärder för attraktivare bytespunkter.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-21

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Fredrik Högberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Fredrik Högberg

Strateg

Infrastrukturfrågor och hållbara transporter.

Skicka e-post
Telefon: 073-596 72 57