Meny

Ostlänken – ett mycket viktigt samhällsbyggnadsprojekt

Nyhetsbild: Illustration över Ostlänkens tänkta dragning.

Grunden i ett kollektivtrafiksystem utgörs av järnväg eftersom järnvägen kan hantera stora resandeströmmar på liten yta och rimlig tid. Men projektet Ostlänken måste också sättas in i ett större sammanhang för att möjligheten till de vinster som projektet skapar ska kunna utnyttjas fullt ut.

Nya spår ger nya möjligheter

Riksdagen har nu tagit beslut om en ny nationell transportplan. I planen finns ett sedan länge och av många anledningar mycket efterfrågat objekt nu äntligen med, Ostlänken. Hastigheten har beslutats till 250 km/h vilket ytterligare ökar projektets regionala och storregionala nytta.

Ostlänken har stor betydelse både nationellt, storregionalt och regionalt för Sörmland. Genom Sörmland löper fyra stråk, två med nationell väg och järnväg, E4 och Ostlänken i södra länsdelen samt E20 och Svealandsbanan i norr, Västra stambanan i länets mitt, samt järnvägen Oxelösund – Sala i nord/sydlig riktning. I takt med att tillväxten i Sverige ökar, ökar också behovet av ny järnvägs- och väginfrastruktur. Infrastrukturen är en nödvändig förutsättning för att kunna transportera människor mellan arbete och bostäder och rå- och färdigvaror, gods, mellan olika platser. I figuren nedan visas schematiskt järnvägs- och väginfrastrukturen i och genom Sörmland och vilka kopplingar som finns till stora städer i västra och södra Sverige genom de olika stråken.

I takt med att Sverige växer har utifrån många olika perspektiv, behovet av nya järnvägar också ökat. Ny kapacitet på järnväg medför en avsevärt förbättrad tillgång till förutom arbetspendling även till nya studieorter, intressant fritid med mera. Inget tyder i dag på att Sveriges tillväxt långsiktigt skulle mattas av vilket betyder att det fortsatt långsiktigt finns behov av ny järnväg. För Sörmlands del är tillgången till regional och storregional järnväg kritisk för att med kortare restider kunna tillgodose de allt viktigare regionala och storregionala sambanden, och i synnerhet relationerna med Stockholmsområdet, Linköping, Örebo och Västerås och vice versa. 

Underlättar arbetspendling
Ostlänken är en del i ett nytt svenskt höghastighetsnät på järnväg som skall binda samman Stockholm, Göteborg och Malmö/Köpenhamn. Men Ostlänken är också viktig för att säkerställa en väl fungerande koppling till Stockholm och mellan orterna i länen/regionerna söder, väster och norr om Mälaren, både inom och utanför Sörmland. Utan att gå in för djupt i alla detaljer är en viktig förutsättning för arbetspendlingen att den sammanlagda restiden per dag, från dörr till dörr understiger två timmar. Detta medför att förutsättningarna för och hastigheten med tågen upp till en viss gräns behöver vara så höga som möjligt för att tidsmässigt kunna koppla samman så många större städer som möjligt i respektive stråk. Samtidigt betyder önskemålet om snabba transporter att man inte kan stanna på alla ställen med ett och samma tåg. Därför behövs flera olika tåg men som stannar på olika ställen, olika uppehållsmönster. En ytterligare viktig förutsättning att ta hänsyn till är att regional arbetspendling sker vardagar på morgon och kväll.

Byggandet av Ostlänken ger bra förutsättningar för förkortade restider, ökad tillgänglighet och att också kunna nå fler orter inom en timme jämfört med i dag. Ostlänken kommer också att avlasta Västra stambanan i och med att viss trafik, både fjärr och regional, som i dag går över Katrineholm kommer att komma fram snabbare söder ut på Ostlänken. Avlastningen på Västra stambanan är positiv för Sörmland då fler möjligheter till arbetspendling med tåg öppnas i stråket när Ostlänken tas i bruk. Detta är extra viktigt då det inte finns någon nationell väg i stråket vilket det finns i södra och norra stråken, E20 och E4.

En viktig faktor som begränsar trafiken i stråken är att de löper samman dels i Järna dels i Södertälje till ett stråk på sin väg in mot Stockholm. Mellan Södertälje och Stockholm skall all trafik i de tre stråken samsas i ett stråk, eller på två spår, vilket är en stor begränsning både nationellt och regionalt i utnyttjandet av Ostlänken och övriga banor. Förhållandet illustreras av de gula och röda dubbelriktade pilarna i figuren ovan.

Ett nytt förslag för att minska belastningen mellan Södertälje och Flemingsberg och öka tillgängligheten till centrala Södertälje samt Flemingsberg är Södertörnsbanan. Södertörnsbanan kommer att avlasta mycket regionalt arbetsresande, öka tillgängligheten till Södertälje och ge förutsättningar för ökat boende i Sörmland och Östergötland. Dock kvarstår problemen med mycket tät trafik, morgon och kväll, norr om Flemingsberg.

Ostlänken är nu beslutad men för att inte begränsa tillväxten nationellt, storregionalt och regionalt behöver Ostlänken färdigställas så fort som möjligt. Varje onödig fördröjning medför att tillväxten i Sverige, östra Mellansverige och Sörmland fördröjs. Man skall komma ihåg att vi till största del inte konkurrerar inom Sverige, Sörmland och mellan kommunerna i Sörmland utan med andra länder och regioner. Därför är tidpunkten för när Ostlänken kan tas i drift mycket viktig.

Konkurrensen om investeringar i infrastruktur och särskilt järnväg är utomordentligt stor. Det är därför synnerligen viktigt att det finns en stark regional och storregional mobilisering runt alla nödvändiga investeringar för att säkra den långsiktiga regionala och storregionala utvecklingen. De regionala och storregionala arenorna måste agera kraftfullt och uthålligt och ha en för ändamålet bra organisation för att kunna agera på den nationella arenan.

Kontakter

Vid frågor om:
• Planeringen av Ostlänken – Trafikverket
• Nyköpings resecentrum - Nyköpings kommun
• Vagnhärads resecentrum - Trosa kommun
• Skavsta resecentrum - Stockholm Skavsta Flygplats, södra porten till Stockholmsregionen eller Nyköpings kommun 
• Trafikering - Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
• Effekter och hur det påverkar regionen - Regionförbundet Sörmland

Läs mer

Om Södertörnsbanan
Next Norrköping
Linköpings kommun

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-12-11

Kommentera här...
Fyll i ditt namn
Fyll i din e-postadress...

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Christoffer Wendel

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Christoffer Wendel

Strateg

Infrastrukturutveckling

Skicka e-post
Telefon: 070-679 78 82