Meny

Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland

Nyhetsbild: Bild på barncyklar i cykelställ.

Regionförbundet Sörmland har det statliga uppdraget och är ansvarig för att ta fram länsplanen för regional transportinfrastruktur. Nuvarande plan fastställdes 2014 och gäller perioden 2014-2025 eller tills en ny plan beslutas.

I planen finns främst satsningar på länsvägar, kollektivtrafikanläggningar, regionala cykelvägar och pengar för statlig medfinansiering till kommunala infrastrukturinvesteringar. Planeringen ligger till grund för Trafikverket som utför insatserna. Regeringen beslutar om planens ekonomisk ram och för perioden 2014 – 2025 är den cirka 1 miljard kronor för Sörmland.

Se Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland 2014-2025

 

Länsplaneprocessen

Utgångspunkten för länsplanen har både lokalt och regionalt perspektiv och det finns nationella mål och ramar från regeringen.

Politiska beslut om framtida regionala investeringar är följden av en arbetsprocess där Regionförbundet Sörmland är huvudansvarig. Dialog och samverkan med andra län och olika organisationer prioriteras när länsplanen arbetas fram. Trafikverket, kommunerna, Sörmlands kollektivtrafikmyndigheten och näringslivet är de viktigaste aktörerna i processen.

Planen sträcker sig över tolv år, men ersätts av en ny ungefär vart fjärde år.

 

Genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur

Sörmlands genomförandeprocess är anpassad till det nya planeringssystemet för transportinfrastruktur. Det är betydelsefullt med en bra samverkan, samordning, tydlig struktur och ett bra kommunikationsarbete. Samverkan sker genom nätverket Regionala transportgruppen för Sörmland.

Regionförbundet har en årlig löpande process för genomförandet och har arbetat fram ett verktyg för det; kommunala treårsplaner för investering och kollektivtrafikåtgärder i infrastruktur.

Treårsplanerna fungerar som ett hjälpmedel för att bättre kunna göra gemensamma prioriteringar av infrastruktur- och kollektivtrafikåtgärder och för att få bättre koppling till verksamhetsplanering, finansiering och genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur. Sedan 2012 arbetar alla kommuner i Sörmland med treårsplaner som uppdateras årligen.

Utifrån treårsplanerna gör Regionförbundet Sörmland, Trafikverket och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet varje år ett gemensamt beredningsarbete med budget och verksamhetsplan. Det resulterar i rekommendationer för ansökan om statlig medfinansiering till kommunerna och slutligen i ett genomförandebeslut som tas av regionstyrelsen.

 

Genomförandebeslutet har tre beslutspunkter:

  • 4-årigt inriktningsbeslut för budget och verksamhetsplan
  • 1-årigt budgetbeslut för genomförande
  • Prioriterat planeringsunderlag år 7-12

Redaktör: Carina Wilhelmsson

Uppdaterad: 2016-03-09

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Fredrik Högberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Fredrik Högberg

Strateg

Infrastrukturfrågor och hållbara transporter.

Skicka e-post
Telefon: 073-596 72 57