Meny

Regional plan för transportinfrastruktur i Sörmland

Nyhetsbild: Bild på barncyklar i cykelställ.

Regionförbundet Sörmland har det statliga uppdraget och är ansvarig för att ta fram länsplanen för regional transportinfrastruktur. Nuvarande plan fastställdes 2018 och gäller perioden 2018-2029.

I planen finns främst satsningar på länsvägar, kollektivtrafikanläggningar, regionala cykelvägar och pengar för statlig medfinansiering till kommunala infrastrukturinvesteringar. Planeringen ligger till grund för Trafikverket som utför insatserna. Regeringen beslutar om planens ekonomisk ram och för perioden 2018 – 2029 är den cirka 1,1 miljard kronor för Sörmland.

 

Länsplaneprocessen

Utgångspunkten för länsplanen har både lokalt och regionalt perspektiv och det finns nationella mål och ramar från regeringen.

Politiska beslut om framtida regionala investeringar är följden av en arbetsprocess där Regionförbundet Sörmland är huvudansvarig. Dialog och samverkan med andra län och olika organisationer prioriteras när länsplanen arbetas fram. Trafikverket, kommunerna, Sörmlands kollektivtrafikmyndigheten och näringslivet är de viktigaste aktörerna i processen.

Planen sträcker sig över tolv år, men ersätts av en ny ungefär vart fjärde år.

Genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur

Sörmlands genomförandeprocess är anpassad till det nya planeringssystemet för transportinfrastruktur. Det är betydelsefullt med en bra samverkan, samordning, tydlig struktur och ett bra kommunikationsarbete. Samverkan sker genom nätverket Regionala transportgruppen för Sörmland. Regionförbundet har en årlig löpande process för genomförandet. 

I genomförandet samverkar regionförbundet med kommunerna för att bättre kunna göra gemensamma prioriteringar av infrastruktur- och kollektivtrafikåtgärder.
Utifrån samverkan gör Regionförbundet Sörmland, Trafikverket och Sörmlands kollektivtrafikmyndighet varje år ett gemensamt beredningsarbete med budget och verksamhetsplan. Det resulterar i rekommendationer för ansökan om statlig medfinansiering till kommunerna och slutligen i ett genomförandebeslut som tas av regionstyrelsen.


Här kan du läsa den senaste länstransportplanen 2018-2029

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2018-10-08

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Fredrik Högberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Fredrik Högberg

Strateg

Infrastrukturfrågor och hållbara transporter.

Skicka e-post
Telefon: 073-596 72 57