Meny

Utmaningar och möjligheter

Nyhetsbild:

Elsystemet står inför stora förändringar. Delvis beroende på att samhället ställer om till en mer hållbar energiförsörjning. Vi går från planerbara energikällor (vattenkraft och kärnkraft) till energikällor som inte lika lätt kan planeras (tex vindkraft och solenergi).

Övergången innebär också att produktionen blir mer distribuerad. Historiskt har elen producerats på några få platser för att sedan distribueras genom elnätet till platser där elen förbrukas. Nu växer istället ett mer distribuerat produktionssystem fram. Denna utveckling betyder också att systemet går mot fler aktörer.  Förutom förändringar i produktionssystemet (och därmed distributionssystemet) är trenden ett ökat behov av el. Det beror framförallt på följande faktorer: 

  • Industrins omställning, där fossila energikällor byts ut mot förnyelsebara. För Sörmlands del är SSAB ett exempel där man planerar att gå från en produktion baserad på kol till att använda el.  
  • Transportsektorns omställning, liksom i exemplet ovan kommer el i högre grad att användas som drivmedel för att ersätta fossila bränslen. 
  • Befolkningsökning och fortsatt urbanisering. Fler människor innebär högre elförbrukning. Urbaniseringen innebär att mer el (effekt) behövs på vissa geografiska platser.  

Ett annat område som påverkar framtidens elsystem är digitaliseringen. Det handlar både om digitaliseringen medför ett elbehov, till exempel för att försörja serverhallar men också om att digitaliseringen innebär nya möjligheter att till exempel styra förbrukningen i högre grad än tidigare.  

Allt detta sammantaget leder till ändrade förutsättningar för framtiden: 

  • Elanvändarna behöver bli mer aktiva 
  • Tillgången till el (effekt) måste tas med tidigare i planeringsprocesserna för att undvika effektbrist.  
  • Priset på el kommer att variera mer och med största sannolikhet kommer vi att se en prisökning. 
  • Det blir viktigare att använda el på ett mer genomtänkt sätt och att undersöka andra alternativ, som till exempel värme för uppvärmning, än tidigare.

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-10-23

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Lina Widlund

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Lina Widlund

Strateg (föräldraledig)

Analyser och projekt inom samhällsplaneringsområdet.

Skicka e-post
Telefon: 072-725 77 20