Meny
Utbildning, arbete och näringsliv

Utbildning, arbete och näringsliv

Oberoende av hur vi mäter hållbar utveckling så är det resultatet av ett ömsesidigt samspel mellan en rad faktorer. Sörmlands modell för hållbar regional utveckling belyser utifrån människan och befolkningen i centrum hur boende, hälsa, arbete, utbildning och näringsliv påverkar varandra. Modellen beskriver även ett antal förutsättningar som påverkar detta samspel.

Utbildning
En bra utbildning på alla nivåer, från förskola till universitet, är grundläggande för människors hälsa, arbetslivets kompetensförsörjning och ett hållbart samhälle. I takt med att specialiseringen tilltar på arbetsmarknaden blir det allt svårare att skapa en fungerande matchning på arbetsmarknaden.

Vilken utbildning man har påverkar i hög grad förutsättningarna för att ha ett förvärvsarbete. Kraven på högre utbildning ökar, liksom behovet av specialiserad och yrkesutbildad arbetskraft. Det är av central betydelse att alla har goda och jämlika förutsättningar att fullfölja sin utbildning upp till och med minst gymnasienivå.

 

Arbete

Arbetsmarknadens efterfrågan på arbetskraft är en bland flera faktorer som påverkar vilka utbildningsval man gör. Utbudet av kompetens kan också gynna framväxten av vissa typer av näringar. I takt med en tilltagande specialisering på arbetsmarknaden blir det allt svårare att få till stånd en fungerande matchning på arbetsmarknaden, något som kan gynna större funktionella arbetsmarknader. Samtidigt som större funktionella arbetsmarknader gynnar en fortsatt specialisering.

 

Näringsliv
Näringslivet och dess branschstruktur, både inom privat och offentlig sektor, har stor betydelse för länets utveckling. Majoriteten av alla arbetsställena syftar till att svara mot den lokala efterfrågan. Det skapar förutsättningar för ett starkt lokalt näringsliv och behov av ett gott lokalt företagsklimat. Samtidigt är befolkningen beroende av att näringslivet levererar

Redaktör: Administrator

Uppdaterad: 2018-06-20

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Catharina Frändberg

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Catharina Frändberg

Biträdande regiondirektör

Chef för enheten för regional utveckling.

Skicka e-post
Telefon: 070 - 234 59 36