Meny

#jagmed - Unga till utbildning och arbete

Nyhetsbild: Bild på man som arbetar i kassan Foto: Therese Swärd

Nästan alla ungdomar i Sverige börjar på gymnasiet, men långt ifrån alla fullföljer sin utbildning. Situationen är densamma inom EU och gör det svårt för unga att ta det första steget in på arbetsmarknaden. För nästan vilket arbete som helst krävs en gymnasieexamen.

Det finns många orsaker till avhoppen. För vissa kan en utslagningsprocess ha pågått under hela skoltiden, för andra kan det handla om nya situationer som de hamnar i. Orsakerna kan också vara könsrelaterade, som till exempel psykisk ohälsa hos unga kvinnor eller att unga män på mindre orter är överrepresenterade bland gymnasieelever utan fullständiga betyg.

 

Östra Mellansverige arbetar tillsammans

För att försöka komma tillrätta med situationen och få fler att fullfölja sina gymnasiestudier har projektet #jagmed - Unga till utbildning och arbete startats. I det samarbetar Sörmland med grannarna i Östra Mellansverige (ÖMS), det vill säga Region Örebro län, Regionförbundet Uppsala, Västmanlands kommuner och landsting och Region Östergötland.

Projektet finansieras av medel från Europeiska socialfonden (ESF) och utgår från EU:s gemensamma tillväxt – och sysselsättningsstrategi, EU 2020, där det övergripande syftet är att förbättra förutsättningarna för full sysselsättning och hållbar tillväxt.

För projektet #jagmed är särskilt två mål i strategin viktiga:   

  • En höjning av sysselsättningsgraden bland den yrkesaktiva delen av befolkningen. 75 procent av befolkningen i åldrarna 20-64 ska ha ett arbete.
  • En höjning av utbildningsnivån. Andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska minskas till under 10 procent och minst 40 procent av den yngre generationen (30–34-åringar) ska ha avslutad högre utbildning.

 

EU:s mål anpassade till svenska förhållanden

Sysselsättningsgradens målsättningar har anpassats till svenska förhållanden. Därför har Sverige i vissa avseenden satt högre mål än EU. Exempelvis strävar Sverige efter att höja sysselsättningsgraden till över 80 procent för kvinnor och män i åldrarna 20–64 fram till 2020. Höjningen ska främst ske i grupper med en svag förankring på arbetsmarknaden, som unga och utrikesfödda, och genom att motverka långa tider utan arbete. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män ska minska, främst genom att kvinnors sysselsättningsgrad ökar. 

Den regionala handlingsplanen för ÖMS lyfter tydligt fram att strukturella förändringar, på kommunal och regional nivå, har möjlighet att bidra till att fler unga kommer i arbete och studier samt att fler genomför och avslutar sina gymnasiestudier. Tillsammans arbetar projektet med att utarbeta modeller och metoder för att tillämpa och utveckla sådan långsiktiga strukturella förändringar.

Från och med den 1 mars 2016 har hela projektet gått in i genomförandefas efter att under uppstartstiden, september 2015 – februari 2016, arbetat med analyser och avhoppsstatisk och andra förberedelser.

 

Två delprojekt i Sörmland

I Sörmland pågår två delprojekt, ett i Katrineholms kommun och ett i Nyköpings- och Oxelösunds kommuner som leds av varsin delprojektledare.
Delprojekten ska pröva olika metoder som bidrar till att fler ungdomar i åldern 15-20 år fullföljer sin gymnasieutbildning och ska arbeta förebyggande med elever som befinner sig i riskzonen för avhopp. Syftet är också att genom omvärldsbevakning studera projekt i andra delar av landet riktade till målgruppen.

 

Här kan du läsa en presentationsfolder om projektet som vänder sig till elever och deras föräldrar/vårdnadshavare.

 

#jagmed - Katrineholms kommun

Delprojektledare: Inger Christensen
Telefon: 072-548 64 37
E-post: inger.christensen@katrineholm.se 
Läs gärna mer om Katrineholms delprojekt: broschyr (pdf), hemsida

 

#jagmed Nyköpings- Oxelösunds kommuner
Delprojektledare: Anna Hedeklint
Telefon: 073- 426 88 22
E-post: anna.hedeklint@nykoping.se

Läs gärna mer om Nyköpings-Oxelösunds delprojekt.

  

Projektfakta

  • Projektet pågår mellan 1 september 2015 - 31 december 2018.
  • Projektet samlar fem län och drygt 30 kommuner inom ÖMS.
  • Region Östergötland är huvudprojektägare och huvudprojektledare, läs mer om detta på deras hemsida.
  • Varje län har en egen länsprojektledare och lokala delprojektledare i kommunerna.
  • I Sörmland finns två delprojekt, ett för Katrineholms kommun, ett för Nyköpings- och Oxelösunds kommuner.
  • Projektet ska arbeta tillsammans med insatser och lärande för att förhindra unga människors studiemisslyckanden och gymnasieavhopp. 
  • Syftet med projektet är att öka ungdomars möjligheter att nå en varaktig etablering på arbetsmarknaden.

 

 

 logotyp-foer-projektet-#jagmed-unga-till-utbildning-och-arbete                                                                        

 

Redaktör: Maria Edström

Uppdaterad: 2018-02-09

Lyssna på sidan

Kontaktperson

Agneta Engström

Välkommen att kontakta
mig för mer information!

Agneta Engström

Länsprojektledare

Leder socialfondsprojektet #jagmed.

Skicka e-post
Telefon: 070-3002703

Nyheter

Stort intresse för #jagmed

24 Maj Stort intresse för #jagmed

Läs mer